R1901A-01-02-07

DH 교육용 위키
이동: 둘러보기, 검색

신축진찬의궤

辛丑進饌儀軌二

詔勅

辛丑四月初四日

口傳下敎曰今番進饌時 明憲太后殿進御味數旣以五味磨鍊爵數亦當以五爵磨鍊第一爵親上第二爵 東宮親上第三爵 太子妃宮親上第四爵第五爵待下敎擧行侍座味數各以一味磨鍊而每味三器爲之進茶之節亦爲磨鍊大小膳以牛羊猪鷄磨鍊牛羊猪以片肉磨鍊鷄則以炙磨鍊事分付
口傳下敎曰進味數大小膳已有磨鍊矣 明憲太后殿進湯進饅頭進茶之節幷依癸巳年例爲之侍座大小膳幷置之五味三器當有磨鍊初味以小饅頭果骨湯生蛤膾各一器二味以梅花軟絲果雜湯鷄蒸各一器三味以三色漢果羘湯秀魚蒸各一器四味以白蓼花海蔘湯羊肉熟片各一器五味以蹲柿猪泡湯秀魚膾各一器磨鍊大殿 東宮侍座排設以簾外爲之前導以下各差備等擧行之節成笏記肄習事分付
口傳下敎曰今番進饌時左右命婦宗親戚臣致詞竝令奎章閣製進
口傳下敎曰今番進饌時第四爵延原郡夫人進上第五爵命婦班首進上