R1887-03-06

DH 교육용 위키
이동: 둘러보기, 검색

進饌儀軌卷之三

問安諸臣


領議政沈舜澤

判府事金弘集 金炳始

右議政金有淵

知宗正卿李寅應 , 宗正卿李珪永•李헌永

完陵君李景宇

仁昌君李冕榮

德寧君李文永

左參贊徐瑨淳

判敦寧徐衡淳

吏曹判書沈履澤, 參議李愚冕

戶曹參議金貞圭

禮曹判書鄭海崙, 參判金永穆, 參議趙昌夏

兵曹參判金綺秀, 參議洪時衡

刑曹判曹李承五

工曹判書南廷益, 參判趙秉弼

漢城判尹李元會, 左尹李正魯, 右尹趙存禹

大司憲尹致聖, 大司諫李種弼

督辦交涉通商事務金允植, 協辦申獻求•朴周陽•卞元圭, 知事金在顯•李源命, 同知兪晩源•尹載熙•張泳汲

水原畱守李憲稙

江華畱守閔泳奎

開城畱守金善根

行上護軍曹錫輿•李寅命

行大護軍李明應•洪祐晶•兪晠煥•李世宰•鄭基會•洪鍾軒•李玄翼•金益容•洪澈周•金晩植•金昌秀•吳俊泳•金昌熙•李應辰•梁憲洙•李敎獻•李奎奭•具完植

知訓鍊任商準

行護軍朴容大•張錫龍•李鳳九•李容直•李炳敎•金鶴根•趙熙一•趙濟華•尹成鎭•李應夏•韓喆愚•閔羲軾•李裕承•金晢根•李根命•金元性•趙文永•金九鉉•沈東臣•李容元•金弘圭•李源逸•李起鎬•趙秉稷•金完秀•張世容•李重七•姜文馨•鄭漢朝•李廷斗•鄭顯奭•趙秉世•李奎遠•李鳳儀•元世煩•李邦鉉•任興準•許熠•申橚•朴承儒•具然泓•金東壽•李冕熙•元禹常•李基赫•金泰鬱•李昌鎬•李敎昌•李敏宇•李長會•徐珩淳•李泰鉉•尹弘大•趙羲升•李鍾晉•李奎會•徐丙懋•白南益•趙存斗•李允用

同訓鍊洪南周•李敎應

禁軍別將李容益 【以上文蔭武二品以上】

督辦內務府事金箕錫, 協辦閔種默•李喬翼•趙秉式•鄭洛鎔•李鍾健•韓圭卨, 參議洪承憲•李暐•李容稙, 主事徐丙壽•尹泰馹•嚴柱興•徐相喬•李琠•李祐珪, 副主事兪星濬•李喆儀•尹始炳•趙漢哲•李正儀•洪祐相•尹明大 【以上內務堂郞】

行左承旨金文鉉

右承旨趙臣熙

左副承旨金學洙

右副承旨李命宰

同副承旨趙南軾

檢閱李石榮

權潚別兼春秋李貞稙•李茂魯•趙衡夏

注書任善準•閔哲勳 【以上承史】


原任提學尹滋悳, 原任直提學韓敬源

原任直閣李淳翼•徐相祖•魚允中•金永哲

檢校直閣朴鳳彬•金世基

直閣兪鎭弼

原任待敎趙鳳夏•李秉文

檢校待敎李完用 【以上閣臣】


應敎金中植, 副應敎趙秉翊

校理李敏英•李義悳, 副校理王濟肯•南廷綺

修撰高時勉•南周元, 副修撰尹起晉•閔羲泰 【以上玉堂】


行輔德鄭夏源, 行兼輔德閔泳駿

弼善金永迪, 兼弼善鄭寅昇

文學尹容植, 兼文學金春熙

司書金炳秀, 兼司書閔宗植

說書鄭世源, 兼說書李容善 【以上春坊】


左翊衛金炳洙

左司御金永順, 右司御申慶均

左翊贊鄭海年, 右翊贊兪起濬

左衛率金炳祖, 右衛率金炳億

左副率李重益, 右副率南廷獻

左侍直閔配鎬, 右侍直金奉圭

左洗馬金麟洙, 右洗馬沈相璜 【以上桂坊】