(Translation) 1760年 萬頃縣令牒呈抄本

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
Backward.png


Introduction

Original Script

Classical Chinese English

萬頃報狀結辭
 上項春丹屍体 以法物淋洗擁罨良久之 縣令
 仔細按檢是乎 則雖無人名〖命〗要害處損脆之傷
 痕是乎乃 唇吻之反捲 穀道之脫肛 以無寃錄
 言之是乎乃置類如中毒 而奴主之間 必無置毒之
 慮是遣 右臀環頭上與腿內邊靑黯微哽
 此是可疑處 而俱非受杖要害處是乎乃 屍
 親及干連各人 皆以春丹被杖致死是乎等以 實
 因段 以捧臂致死縣錄 屍帳三件良中 天字號
 書塡一件給付屍親 一件官上一件粘付上使爲
 在果 盖此獄事 肯綮 惟在於春丹之爲金某婢子
 與否是在如中春丹之母老玉 旣是金哥世傳
 婢 順化之孫順玉之女 而順玉夫檢金 雖曰柳哥
 之奴子是乎乃 凡人奴婢所生母上典使役 乃是法典
 則今此崔斗里金斗明兄弟 稱以渠之外祖
 父上典柳哥處𥌚良 謀避母上典不欲仰役者
 己極可惡是㫆 及其母春丹之身死也 全沒上典之
 義 他人打殺樣以告官爲有矣春丹之爲金某婢
 子來歷文券 旣甚明
 

(translation)

白是如乎 論以事理 參以
 明分 金某之畧治反奴婢 不是異事 而春丹竟
 至於身故 則金某自有當施之律 而隱避不現
 是乎等以 斯速捉納之意 嚴飭本官爲乎㫆 春> >
 丹屍体 更爲灰封烙印 捧授守直爲乎㫆 干連各
 人等段今當秋事方殷之時 旣經初覆檢驗 滯囚可矜是乎矣 不敢擅便 因囚以待處分爲乎㫆 行凶器杖段 屍親招內 以爲內庭捧打 不得拾取是如仍于 不得圖畵上使緣由並以牒報
 

(translation)