(Translation) 1494年 李璦 男妹 和會文記

From 장서각위키
Jump to: navigation, searchIntroduction

Original Script

Classical Chinese English

弘治七年甲寅六月二十七日同腹和▣(會)▣…▣▣▣(親給)別給導良依法▣▣▣▣▣▣(執籌平均分衿)▣…

幷以各衿俱錄爲去乎子孫傳持鎭長使用爲齊行▣▣(者奴)▣▣▣今山奴亡吾▣▣(之奴)千同等乙良放役他餘放役奴婢例以各衿依止爲㫆

咸安奴鄭夫安城奴者斤吾乙未等段竝只墓直以定體爲有▣…▣爲乎矣後所生乙良依止各衿戈只使用爲齊爲等如文記▣▣▣(內皃如)

使內乎矣他條以爭望隅有去等告官辨正爲乎事是亦在

(Introduction)
The seventh year of Hongzhi (1494), sixth month, twenty-seventh day. The unanimous (agreement) [on property distribution] among siblings born of the same mother. ([Property] endowed by parents) as well as specially-acquired endowment [1] (to be calculated and equally distributed for each share) in accordance with law. [2]
All-comprehensive record for each share is for our children and grandchildren to pass down and carry out for a long time and use in cases of employing slaves. Slaves in charge of tomb management, male slave Kŭmsan, male slave Mangŏji, male slave Ch’ŏndong and the rest were exempt from tribute. Like other slaves who are exempt from tribute have them each rely on their own share.
I will designate a male slave Chŏngbu from Haman and a male slave younger Olmi from Ansŏng and the rest as superintendents of the tombs. Descendants according to each share will employ slaves as outlined in the contents of this document.
For any reason if there is a dispute among each other report to the government office to resolve and straighten out the matters.

長男前工曺佐郞李瑺衿

咸安婢道里莊六所生婢內隱今年八十一同婢三所生奴姜萬年五十三所生婢小斤德年四十五同婢二所生婢吉德年二十二三所生奴

丁山年十八四所生婢燕非年十五婢吉德一所生婢同德年三▣▣▣▣▣▣(奴火伊良妻所)生婢彔中年三十二同婢一所生奴家都致年▣▣▣▣▣▣▣(九婢仇叱德二所生)

婢貴今年四十九同婢三所生奴米伊年四婢閏德一所生奴▣…▣▣▣▣▣(年十四婢)▣…▣所生奴加音伊年八婢月今二所生婢順▣▣▣▣▣▣(德年六京中婢)

古邑之五所生婢古非年五十七奴莫三良妻二所生奴今▣…▣十三同婢一所生奴貴孫年四十婢▣…

奴亇頓年四十婢命吉二所生婢石乙非年四十五▣…▣回年四三所生奴 年二奴龍金良妻▣▣▣(一所生)

奴銀同年二十三婢者斤一所生奴走叱同年四婢卵今二所生婢▣▣年二十二婢▣▣▣一所生奴石崇年▣十婢內隱伊二所生奴▣▣▣▣(石伊年二)

十六婢夫成二所生婢同今年三十三三所生奴仇等伊年二十七婢同今一所生奴孫同年七二所生奴孫山年四婢小斤阿只二所生放役婢

守今年三十九婢亏叱今三所生婢永老年十三婢終今二所生奴種從年十奴加外四所生婢終今年四十八金浦婢孝道二所生婢强非年二十三

同婢一所生婢安非年五任實婢孝德一所生奴欣孫年四十三所生婢今之年三十五四所生婢粉之年二十七同婢一所生婢延之年七婢今之一所生

婢洪非年六二所生奴 年四奴李存良妻二所生婢龍今年十八婢龍德一所生奴 年四婢訥斤三所生奴金伊同年十七四所生婢件里今▣(年)

六婢粉加一所生婢 年二臨津婢銀德二所生奴佛金年三十三婢白隱莊一所生婢白隱之年三十五婢玉非三所生奴玉屯年二十五伊川婢

長命二所生婢玉梅年六十五同婢三所生奴勿金年二十六婢毛老非一所▣(生)奴金山改名末乙金年二十七婢仲德一所生婢松阿之年十二朔寧婢▣(玉)

非一所生婢玉今年四十二靈光婢古音未一所生奴莫金年七十三婢小非二所生奴龍萬年三十海美婢莫莊三所生奴遠伊年五十五奴長命二

所生婢卜非年三十九康津婢孝道三所生奴莫金年五十七同奴良妻四所生奴姜守年九咸興婢順非四所生婢守非年六奴謁同三所生婢連

今年十七定平婢仍邑隱五所生奴仇叱金年二十一六所生奴仇叱同年十九奴訖斤五所生婢莫德年四十婢三月一所生奴金山年十三二所生婢▣

德年九虎溪婢李德三所生奴崔山年三十九三陟婢小斤召史二所生奴朴大年四十七奴仇里大良妻四所生婢古春年三江陵羽溪婢德

之三所生婢內隱加年四十七婢內隱今二所生婢 年三延安婢▣▣(長壽)五所生婢於里加年六十九白川奴莫松良妻一所生婢延臺年十鳳山婢欣

生三所生婢都叱加年三十同婢二所生婢 年六八莒奴崔山良妻一所生奴終山年十三所生奴 年一密陽婢內隱伊一所生婢眞珠年

四十一河陽婢玉來二所生奴玉萬年四十九珍島婢內隱月一所生奴三龍年三十七星州婢傾國二所生奴銀山年十四永川婢千德一所生奴千同年

十九二所生婢貴德年十四草溪奴命存良妻二所生婢談德年十五奴李生二所生奴銀同年十六開城婢今伊四所生奴末乙孫年十三振威婢玉今▣

所生婢姜德年十七咸從婢小全一所生婢義非年二十慶源奴哲山良妻四所生奴玉只年一鏡城奴巨乙金良妻三所生奴石乙山年六明川婢龍

今二所生婢收養非年一光陽奴終守良妻五所生婢石非年二十三順川奴禿同良妻一所生奴石乙伊年十七咸興婢叔今一所生婢乃斤乃年▣

十四同婢二所生婢內隱台年十三印

二男從仕郞李瑋衿

京中婢仇德一所生婢貴非年四十二同婢二所生奴山守年十六三所生婢同叱德年十二四所生奴敬孫年七婢小斤阿只三所生奴守山年三十六

婢孫莊一所生婢訥斤年五十九婢小斤知二所生婢石乙非年三十同婢一所生奴巨叱金年七二所生婢哲今年一婢獻德三所生婢卜非年二十九同

婢一所生婢卜代年五二所生婢孝道年二婢仇未一所生奴芿叱同年三十一同奴良妻一所生婢芿叱德年四二所生奴虛叱文伊年二婢竹非一所生

婢於乙非年二十二婢孝今三所生婢貴今年十八婢終今一所生婢長今年二十三婢仍邑德一所生奴權孫年四婢亏叱今六所生婢於邑知年三婢

性非一所生奴加叱同年三十九奴介同良妻一所生婢丹之年五十八婢性非一所生奴卜中年三十八金浦婢注之一所生婢孝道年四十九同婢一所生

奴禿同年二十六楊州婢良衣德五所生婢莫今年五臨津婢其每二所生奴今音同年四十二三所生婢萬德年四十婢善今二所生婢芿叱非年

九三所生婢芿叱加年六婢銀德三所生奴佛衆年三十奴勿金二所生婢銀非年七積城婢白莊二所生奴番其年二十六若木婢小斤德二所生▣

今音夫伊改名檢佛年二十二五所生奴者古未年十四婢莫非一所生婢夫貴年四十三奴難金良妻一所生奴玉山年二十星州婢傾國三所生奴

年六婢老里加所生放役奴牛未致年七十八莒婢宝全一所生婢龍今年五十三婢召史三所生奴加介年二十六山陽奴尙伊良妻二所生婢賓

今年九高靈婢者斤召史三所生婢莫德年三十二永川婢黃珍伊一所生婢金德年五十二虎溪婢双非改名三德一所生婢三非年十六光陽

奴終守良妻七所生奴莫金年十七咸安婢四月二所生奴火伊年六十一婢德非一所生婢則今年三十六婢月娟二所生奴石乙金年十三婢犬伊一

所生婢 年一南海奴金萬良妻一所生婢晋非年二十六奴哲同良妻三所生奴允孫年十八四所生婢黃玉年十六黃澗婢內隱月二所生奴

開金年三十四康津婢孝道一所生奴姜元年六十七二所生奴姜金改名士義年六十二奴孝生良妻三所生奴仇里年十四全州婢佛德二所生奴月

千年三十一同奴二所生婢今終年四珍島奴萬山良妻一所生奴萬同年十九尼山婢多勿沙里一所生婢入沙里年五海美奴長命良妻三所生婢

卜珍伊年三十六咸興婢貴今二所生婢斤非年十二奴龍吉良妻二所生奴貴山年三十四奴每邑吐里良妻三所生婢金今年二十六同婢一所生婢

同非年六奴末應仇知良妻二所生婢小斤德年四十婢琴瑟一所生婢勿金年十婢順非六所生奴 年一甲山奴長孫良妻二所生奴玉同年四安邊

奴莫只良妻四所生奴順伊年三十奴銀丁良妻一所生奴貴石年七三陟婢夫田一所生奴松山年四十八婢仍邑德一所生奴於應同年十二順川婢卜德一

所生奴春山年四十五婢莫德一所生奴先山年四寧邊奴莫同良妻一所生婢古音德年十三婢宝背三所生婢亡德年十四印

長女前行副司猛尹化溟妻李氏衿

京中婢阿乙吾之四所生婢性今年五十三同婢一所生婢貴非年二十七二所生婢同伊年十六三所生婢本都只年十一婢貴非一所生婢阿望年四婢

甫乙松二所生奴彭公年二十七婢無心一所生奴犬伊年十六婢亏叱今二所生婢豆田年十五婢德今一所生婢西德年二十五婢春德二所生奴柴孔

年十四婢莫德一所生奴崔連年五十五婢卵乙知二所生放役婢無作今年二十六婢小斤阿只二所生奴千同年二十九舒川婢德伊一所生婢卵

今年四十二同婢一所生婢仇叱德年二十六四所生婢莫西非年十二奴佛排良妻一所生奴京山年十九海美婢卜加三所生奴 年二楊州婢

內隱伊一所生婢良衣德年四十五同婢四所生奴碩同年六奴長命 所生奴莫同年二十三臨津婢四月一所生奴遠金年六十八婢善今一所生婢

芿叱德年十三婢萬德四所生婢莫非年三積城奴吾莊二所生婢 年 臨江奴於乙非大良妻六所生奴守命年二十七振威婢於里德一所生

婢無心年十五婢四桂二所生奴碩石乙伊年十九虎溪奴於乙非大二所生婢水淸年三十八婢守德三所生婢三德年三十五若木奴林福良

妻二所生奴佛生年二十九婢小莊一所生婢小斤德年五十四婢冬非二所生奴銀同年十八莒婢召史一所生奴崔山年三十四草溪婢亏同三所

生奴無里同年二十五婢卜只二所生奴欣山年四十七奴命存四所生奴李先年七安康婢今音德一所生婢豆於里年二十二所生婢小非年十四

咸安婢八月三所生婢小斤召史年六十婢貴今一所生婢犬伊年二十一婢月非一所生婢佛非年一任實婢佛德三所生婢月今年二十七同婢

一所生 婢孝德二所生奴金孫年三十七康津婢欣加二所生奴乙夫年五十四奴莫金良妻一所生婢永德年二十一同婢一所生婢 年六

二所生 羅州奴鐵山良妻所生奴牛叱同年三十一益山奴同叱三四所生婢每邑加年六十二安邊奴莫只良妻一所生奴銀丁年三十九同奴

良妻二所生奴貴珍年五奴莫只五所生婢新今年二十二婢莫德二所生奴今音豆伊年六咸興奴龍吉良妻三所生奴貴生年三十二奴謁同

良妻五所生奴連孫年十一奴松介良妻一所生婢松非年五婢玉德二所生婢年一奴豆乙彦良妻六所生婢老里加年五十六婢閑今一所生

奴李山年二十六文川任內龍津婢丹陽一所生婢貴今年六十五定平婢莫加一所生奴貴同年四十婢仍邑隱一所生婢三月年三十四三所生奴

石柱年二十五同奴良妻一所生奴 年一慶源奴哲山良妻三所生奴都也之年七鏡城婢莫只十一所生婢莫德年五十七甲山奴長孫

良妻三所生婢玉德年二婢銀珠二所生婢銀今年十四江陵婢內隱加一所生婢內隱莊改名內隱今年二十三同婢一所生婢內隱非▣▣(年七)三

陟奴仇里大良妻三所生婢叱同三年六咸從奴川龍良妻一所生婢小全年四十七江西婢宝文一所生奴者斤同年四十六朔寧奴末乙

巾良妻二所生婢檢德年十一印

三男將仕郞李琜衿

京中婢心方二所生婢春德年三十八同婢一所生婢烏梅年十五婢宝代四所生婢莫之年二十八同婢一所生奴石孫年六婢仲非二所生奴孫山

年二十六婢夫成一所生放役奴同伊年三十六婢三月一所生放役奴都致年五十二婢加也之二所生婢閏德年二十六婢小斤阿只五所生奴守同年

二十三婢從伊七所生婢莫只年十二婢彔德三所生婢終今年五十三臨津婢銀德一所生奴勿金年三十七楊州婢良衣德三所生婢碩今

年十四振威婢玉今五所生奴莫山年十二六所生婢安今年三婢於里德二所生婢無加里年 安城婢七月四所生婢中秋年三十七尼山奴▣

里金良妻所生婢永伊年五十二同婢三所生婢多勿沙里年二十五舒川婢松伊一所生奴金大年七十婢卵乙今二所生奴眞山年二十二伊川

婢玉梅二所生婢仲德年三十一婢長命三所生奴玉山年六十四延安婢順加一所生婢甫中加伊年三十五奴金禾良妻一所生奴甘音山年十三四所

生婢春德年三任實婢孝德五所生婢粉加年二十五六所生奴元孫年二十三婢內隱加五所生奴亡龍年五十八康津婢則只六所生婢莫德年

三十四全州奴月千良妻一所生奴月同年十珍島奴三龍三所生婢而非年六咸安奴鄭夫良妻二所生奴鄭善年二十三婢四月三所生婢德非年

五十八婢貴今二所生奴家同年十八山陽奴道者三所生奴尙伊年三十八密陽奴李元良妻▣(一)所生婢內隱伊年六十四虎溪奴李萬良妻一所生

李文年十六婢水淸一所生婢双今年六婢卜守二所生婢莫德年十五永川婢千德三所生奴貴山年十草溪婢永守三所生奴牛未致年三十▣(八)

若木奴林福良妻一所生婢林德年四十三星州奴石乙山良妻一所生婢李德年二十七婢小斤召史所生婢末乙今年二十七奴金卜只二所生

婢 年一婢傾國一所生奴玉山年十七婢古勿伊一所生 年二興陽婢者斤二所生奴光金年三十安邊婢守明一所生婢玉今年

十一二所生奴重石年九奴莫只良妻二所生奴金同年三十六六所生婢莫今年十九奴銀丁良妻三所生奴貴知年二咸興奴龍吉四所生

奴貴忠年三十一婢泉今五所生婢斤非年十六奴謁同六所生奴莫孫年十婢古音德六所生奴泉龍年五十八婢金今二所生 年

四婢老里加三所生婢內隱非年十八婢閑今二所生婢龍今年十四奴龍吉良妻五所生奴松介年二十六富寧婢春花八所生奴孟▣(同)

年十五定平婢莫德三所生婢件里德年八慶源奴哲山良妻二所生婢玉今年十二明川婢龍今一所生婢走伊今年六鏡城奴巨乙金

良妻四所生奴 年一寧遠奴豆乙彦良妻一所生婢朴莊年十六江西奴者斤同良妻四所生奴義存年八順川奴春山良妻二所生婢順今年▣▣(五印)

四男李{玉+束}衿

京中婢內隱伊一所生婢佛今年四十二同婢二所生奴佛山年九三所生奴季同年五四所生奴莫山年一婢宝全三所生婢四德年二十九婢終

今四所生婢臺加年八婢月非四所生婢從伊年五十一同婢一所生奴春同年三十三五所生奴順斤年十九婢亏叱今四所生婢貴欣年▣

婢春花一所生奴貴孫年三十八婢亏同二所生婢仍邑德年三十六婢古非一所生放役婢猪非年十八婢都致四所生放役婢無心年五十八

婢守如今二所生奴末乙柱年一咸興婢獻德四所生婢四月年十八七所生婢今之年十二奴今音松五所生婢萬德年五十三奴龍吉良妻一所

生婢貴今年四十四奴泉龍良妻五所生婢玉之年十六婢小斤德三所生奴貴{宀+失}年十三四所生奴無豆里年二婢貴今三所生奴今同年八婢琴

瑟二所生婢豆應今年六奴松介良妻二所生婢 年 婢泉今四所生婢今知年二十定平婢三月二所生奴徽孫改名叔孫年十六端

川婢金莊二所生婢卜非三十六寧遠奴龍已良妻一所生婢宝背年五十五安邊婢莫德一所生奴石乙金年十三鏡城婢延非四所生奴末

應金年二十四婢卜只一所生奴石同年四十九文川婢內隱伊二所生婢莫德年三十三慶源奴哲山良妻一所生婢粉今年十三永興奴亏▣

亇良妻四所生奴哲京年十九江西奴者斤同良妻二所生婢大德年二十二郭山奴長守良妻一所生婢若非年三十一順川奴元奉良妻二所生

奴加叱同年五十二同奴一所生婢莫德年二十七靈光婢小非三所生婢內隱今年二十一任實婢性非二所生奴欣山年五十六同奴良妻一所生▣

金孫年五婢亏同一所生奴李存年四十五同奴良妻三所生奴李忠年十四四所生婢存非年九五所生婢吾音之年六益山婢甘莊四所生

奴吉生年五十康津奴莫金良妻二所生奴自明年十七星州婢其每三所生奴億守年二十六奴石乙山良妻二所生奴石柱年十七婢小非四所生

奴金卜只年二十九虎溪婢守德二所生婢卜守年四十一婢李德一所生奴內隱同年四十八婢水淸二所生婢正月年三若木婢小斤德一所生

婢冬非年三十四同婢四所生婢金今年五婢林德二所生奴件里同年十咸安奴卵山良妻一所生婢月娟年三十九奴今音金良妻一所生

奴北間年四八莒奴崔山良妻二所生婢夫今年五延安婢月非一所生奴禿同年四十二婢內隱伊二所生婢內隱文伊年十三奴金禾良妻▣(三)

所生婢貴德年六白川奴莫松二所生婢永今年七尼山婢永伊四所生奴金伊同年二十舒川婢德伊二所生奴佛排年三十八海美奴長▣(命)

良妻四所生奴每邑同年三十臨津婢其每一所生奴檢佛年五十四婢石乙今三所生奴哲同年十六楊州婢加叱加一所生奴下通年三十八利川

婢冬白一所生婢命吉年六十六三陟奴仇里大良妻二所生奴同叱金年十四海美奴每邑同一所生奴 年二印

五男李瑽衿

京中婢夫成五所生奴無作只年二十二婢訥斤一所生婢栢伊年三十一婢內隱伊四所生婢加德年六婢亏叱今一所生婢舍非年二十四同婢一所

生婢末乙石年三婢甫乙松四所生奴今孫年十七婢玉梅一所生奴吳山年二十八婢性非四所生奴目隱同年二十四婢石乙非一所生奴牛叱同年▣▣

三利川婢冬白六所生奴麻老年四十九婢七月二所生婢孝養年四十六同婢三所生奴馬叱同年十四四所生奴 年六臨津婢者斤一所生

婢善今年三十三婢萬德三所生婢守今年七奴勿金良妻三所生婢銀莊年五婢三月一所生奴北間年六楊州婢良衣德一所生婢每邑之年

十九安城奴金千良妻三所生奴者斤吾乙未年二十八咸安婢仇叱德四所生婢貴德年四十二同婢三所生婢加音勿加伊年九五所生奴佛乙加年

三婢月今一所生婢順非年十二南海奴哲同良妻五所生奴玉壽年十四八莒奴衆伊良妻二所生奴行眞年六十三婢龍今一所生奴能孫年

二十五二所生婢春代年十八草溪奴命存良妻一所生婢吾今年十七婢性仇之一所生婢性今年四十二奴豆里大良妻三所生婢莫非年三十▣(九)

虎溪婢卜守三所生婢莫今年十四所生奴間都未年五奴李萬良妻二所生婢文非年九婢三德三所生奴 年一若木婢小斤德三所生奴於里

同年十九婢若德一所生放役奴命山年四十一婢梅花一所生婢衆生年六十六同婢一所生婢石今年四十四婢亏斤五所生婢吉非年十六婢夫叱實

一所生奴末乙同年六十奴難金二所生奴玉石年十五山陰婢亏巨之二所生奴銀同年三十二婢粉伊三所生奴今音石年 星州婢李德一所生

婢 年二密陽婢眞珠二所生奴玉連年十六任實婢孝德九所生婢彔今年十六婢莫只二所生奴象伊年二十一婢訥斤二所生婢加知

年十八康津奴訥山良妻二所生奴訥達年十七婢莫德二所生奴義同年十珍島婢小斤一所生婢玉生年六十二婢虫介所生奴萬山年四十三奴

三龍四所生 年二靈光婢小非一所生奴於吐里年三十六海美奴長命一所生婢卜加年三十八伊川婢仲德三所生婢莫非年七明川奴金彔良

妻七所生婢終伊年二十七咸興奴每邑吐里良妻一所生奴謁同年四十五二所生奴謁金年三十六奴今音松九所生婢順非年三十八同婢五所生奴叔▣

年四婢今知一所生婢銀臺年一婢老里加伊一所生奴金叱同改名孫同年三十一定平婢仍邑德八所生婢莫非年十一婢三月三所生婢▣…

年四婢三月五所生奴處同年二文川婢莫德一所生奴 年十四鏡城婢莫德四所生奴今孫年二十江界奴双龍良妻六所生婢加也之年

四十九江西奴者斤同五所生 年一印

二女從仕郞李熙妻李氏衿

京中婢哲今一所生婢波獨年四十二同婢一所生婢宝背年二十六二所生奴億同年二十三所生奴億山年十八婢宝背一所生婢淡之年三二所生

婢二非年一奴卵山良妻三所生婢今音知年三十婢今伊二所生婢栗伊年二十四五所生奴五十同年七婢孝生三所生婢地莊年二十婢今

月二所生奴貴民年二十八奴於乙非大良妻七所生奴雪山年二十二婢召史一所生婢今伊年十七婢其每二所生奴石乙仇知年三十八三所生放役奴▣(卜)

大年三十五婢小斤阿只一所生放役婢亏叱今年四十一同婢五所生婢於如年五婢宝代一所生婢卵今年五十四同婢三所生奴銀孫年十

九婢甫乙松三所生婢於▣…▣今年二十四金浦婢注之二所生婢甘勿年四十二珍島婢都里加二所生奴亡吐里年五十九積城奴吾莊良妻

一所生奴閏同年四草溪婢小莊一所生奴興守年六十七婢今音珍四所生奴命存年四十三江西奴於火金一所生婢遠時年四十全州奴

月千良妻三所生婢 年二定平婢莫德一所生婢李德年二十婢三月一所生奴竹山年十八海美婢卜加一所生婢衆生年十婢卜非一所

生奴貴孫年十六鳳山婢都叱加一所生婢羅火大年八任實婢禿德二所生奴莫同年四十三奴金孫良妻一所生奴難孫年八三所生▣…

…▣年二咸興奴泉龍良妻四所生婢玉德年二十五同婢一所生奴末乙孫年四奴末應仇知良妻一所生奴獻德年五十一婢順非三所生

奴叔同年十三奴貴山良妻一所生婢今伊年十一婢泉今六所生奴哲孫年十五永川婢小莊二所生婢千德年五十一婢每邑德一所生奴亡吾

之年三十五安邊奴毛知里良妻三所生奴守達年三十七五所生婢春月年三十四鏡城奴巨乙金良妻二所生婢卜今年十一婢玉今二所生婢

白德年四十六臨津婢卜加一所生婢銀德年七十婢萬德一所生婢萬今年十六婢石乙今二所生奴閏同年十九奴勿金良妻四所生婢 年一

延安婢於里加五所生婢內隱伊年三十七同婢一所生奴上佐年十六振威婢亏音加二所生奴李山年二十九星州婢老里加三所生婢古物伊年

四十婢今音都致三所生婢小斤召史年六十七長興婢則只五所生奴長未年四十六伊川婢長命六所生奴吾乙亇同年四十八婢仲德四所生奴莫

松年二明川奴金彔三所生婢龍今年三十九婢龍德一所生奴吾伊同年十光陽奴終守良妻二所生奴石從年三十三三所生婢石今年

三十若木婢冬非三所生婢今德年八舒川婢卵今三所生婢石伊年十九八莒婢龍今三所生奴連孫年八康津婢莫德三所生奴義山年

六寧遠奴末乙金良妻三所生奴莫同年二十四奴莫同良妻二所生婢古音之年八咸安婢貴德四所生婢黃犬伊年六印


六男李璦衿

京中婢金德一所生婢內隱伊年五十四婢仲非一所生婢孫非年二十九同婢一所生奴難同年七二所生奴閏同年二婢元萬三所生放役婢

自才年六十婢小斤阿只四所生婢守如今年二十五同婢一所生奴巨叱金年二婢從伊六所生奴順伊年十五婢栢伊三所生婢石乙德年五婢守

命一所生奴甘吐里年六十三婢春德三所生婢錦春年十婢四德一所生奴金孫年三臨津婢者斤召史二所生婢石乙今年五十四婢 所生婢

三月年三十五奴勿金良妻一所生婢內隱非年十二朔寧婢長命五所生奴末乙巾年五十七同奴良妻一所生奴檢山年十三積城婢今音加六所生婢

白莊年五十一同婢一所生奴吾莊年二十九振威婢玉今二所生婢仲今年二十一婢於里德三所生奴貴山 年 舒川婢卵今五所生婢仇之年五

奴金大良妻一所生婢玉只年二十四虎溪婢卜守一所生婢卜德年二十一婢延伊三所生奴豆乙彦年六十六婢李德五所生奴竝同年三十三若木婢

小斤德四所生婢順今年十六婢冬非一所生奴金孫年十五婢林德一所生奴明山年十五星州婢其每二所生婢傾城年三十二同婢一所生婢傾

今年二婢末乙今一所生奴千連年三奴金卜只良妻一所生婢今德年三草溪奴命存良妻三所生奴李孫年十五所生 年一永川婢牧丹三

所生婢延非年六十七山陽奴尙伊良妻一所生奴賓伊年十一晋州婢金德一所生奴裵京年六十咸安奴鄭夫一所生婢碧桃年二十九奴金龍

二所生奴千金年十八蔚山婢介莊三所生婢者斤召史年四十六珍島奴三龍良妻二所生婢四非年九南原奴李存良妻一所生婢龍德年二十五

任實婢孝德七所生奴元金年二十婢訥斤一所生放役奴玉同年三十一康津奴莫金良妻三所生奴豆含年十四白川婢莫加三所生奴莫松

年三十同奴良妻三所生奴山伊年三延安奴金禾良妻二所生婢甘音德年九婢內隱伊四所生婢檢崇年八婢於里加四所生奴目隱大年四十一

定平婢仍邑隱七所生奴興山年十五婢莫德二所生婢李台年十二四所生奴李孫年四婢三月三所生奴叔珍年十二四所生奴處山年五慶

源婢佛台三所生奴哲山年四十三咸興奴今音松良妻八所生奴順右年四十四婢萬德二所生婢斤非年十五奴泉龍良妻三所生奴玉同

年二十七奴謁同良妻二所生奴連山年二十二奴松介良妻三所生婢 年二婢老里加二所生奴金伊同年二十九安邊奴莫只良妻

三所生婢守明年三十三同婢三所生婢重德年六婢粉德五所生婢莫德年四十三明川婢龍德二所生婢古音之年二三陟婢小斤召

史三所生奴仇里大年四十伊川婢長命四所生婢毛老非年五十八婢玉今一所生婢玉德年十六咸從奴川龍良妻二所生奴檢知年四

十五順川奴末應達良妻二所生奴李存年四十舒川婢玉只一所生 年二定平奴末乙金二所生婢三月年三十一印

七男李玖衿

京中婢宝背三所生奴檢佛年四十八婢大非一所生奴孝孫年十九婢今音都致四所生婢加隱非年六十五婢從伊八所生奴莫同年九婢

於里加三所生奴亡吾之年四十五六所生婢莫今年三十婢仍邑隱二所生婢銀非年三十三婢卵乙今四所生婢加知今年十六婢今音知一所生

婢卜非年十一婢白隱德四所生婢欣非年三十八婢內隱伊三所生婢件里年十一婢栢伊一所生奴黃孫年十一四所生婢奏巨伊年三婢

春德四所生奴李石年四咸安奴卵山良妻二所生婢月今年三十四四所生奴今音金年二十八同奴良妻二所生奴古間年二婢月

娟一所生婢月非年二十二婢彔中二所生婢都德年五三所生奴都山年一任實婢孝德八所生婢金伊今年十八長興婢金德一所生

奴貴生年二十五虎溪婢守德四所生奴莫乃年二十五婢雙非二所生婢石乙非年十二咸興婢貴今一所生婢卜非年二十四同婢一所生奴金伊

萬年四婢獻德五所生奴仇叱同年十五婢甘同二所生奴每邑山改名孟山年三十四婢小斤德二所生婢虫介年十六延安婢於里加一所生奴金

禾年五十一婢內隱伊三所生婢六月年十五所生奴李孫年二婢月非二所生奴勿金年二十八臨津奴同三良妻一所生奴仲萬年五十八婢白

隱之一所生奴銀從年三臨江奴守命良妻一所生婢鄭非年三奴於乙非大良妻八所生奴終山年十三定平奴訖斤二所生婢仍邑隱年

五十四同婢九所生婢莫今年六八莒奴衆伊二所生婢召史年五十八安邊婢春月二所生婢春非年十五婢莫德三所生奴都致年三伊

川婢仲德二所生婢於能▣(牛)年十明川奴金彔良妻二所生奴金龍年四十一四所生婢龍德年三十九三陟奴松山良妻一所生婢仍邑

德年二十四奴仇里大良妻五所生婢 年一海美婢卜加二所生婢本都只年七星州奴石乙山良妻三所生婢卜非年十三婢性非

所生婢其每年五十二原州婢莫今一所生奴昌孫年十八丹城婢牧丹一所生奴斤重年四十七永川婢德莊一所生婢古春四十四草

溪婢者斤一所生婢今音德年六十振威婢亏音加一所生放役婢於里德年四十三婢其每一所生婢玉今年四十三同婢四所生奴莫同

年十四開城奴仇石所生婢今伊年五十五甲山婢銀珠一所生奴長孫年十八寧遠奴朴哲二所生奴莫同年四十五鏡城婢莫德一所生奴

巨乙金年三十一若木婢冬非五所生奴金哲年一江西奴者斤同良妻一所生奴大同年二十四尼山婢永伊五所生奴仁卜年十五光陽奴從守

良妻六所生婢莫德年二十山陽奴尙伊良妻三所生奴屯伊年七珍島奴三龍良妻一所生奴四同年十三楊州婢良衣德二所生奴每

邑山年十六南海婢金德三所生奴裵中山年五十五康津婢白隱莊二所生奴白隱金年二十印

(Part 2)
Sixth Son Yi Ae’s Inheritance
At the capital, female slave’s first born female slave Naeŭni, aged 54.
Female slave Chungbi’s first born female slave Sonbi, aged 29;
Same female slave’s first born male slave Nandong, aged 7;
Second born male slave Yundong, aged 2.
Female slave Wŏnman’s third born female slave (exempted from tribute) Chajae, aged 60.
Female slave Sogŭnaji’s fourth born female slave Suyŏgŭm, aged 25;
Same female slave’s first born male slave Kŏjilgŭm, aged 2.
Female slave Chongi’s sixth born male slave Suni, aged 15.
Female slave Paegi’s third born female slave Sŏgŭldŏk, aged 5.
Female slave Sumyŏng’s first born male slave Kamt'oi, aged 63.
Female slave Ch'undŏk’s third born female slave Kŭmch'un, aged 10.
Female slave Sadŏk’s first born male slave Kŭmson, aged 3.
At Imjin, female slave Chagŭnsosa’s second born female slave Sŏgŭlgŭm, aged 54.
Female slave [?]’s [?] born female slave Samwŏl, aged 35.
Male slave Mulgŭm’s commoner wife’s first born female slave Naeŭnbi, aged 12.
At Sangnyŏng[3], female slave Changmyŏng’s fifth born male slave Marŭlgŏn, aged 57;
Same male slave’s commoner wife’s first born male slave Kŏmsan, aged 13.
At Chŏksŏng[4], female slave Kŭmŭmga’s sixth born female slave Paekchang, aged 51;
Same female slave’s first born male slave Ojang, aged 29.
At Chinwi[5], female slave Okkŭm’s second born female slave Chunggŭm, aged 21.
Female slave Ǒidŏk’s third born male slave Kwisan, aged [?].
At Sŏch'ŏn[6], female slave Ran'gŭm’s fifth born female slave Kuji, aged 5.
Male slave Kŭmdae’s commoner wife’s first born female slave Okchi, aged 24.
At Hogye[7], female slave Poksu’s first born female slave Poktŏk, aged 21.
Female slave Yŏni’s third born male slave Tuŭrŏn, aged 66.
Female slave Idŏk’s fifth born male slave Pyŏngdong, aged 33.
At Yangmok[8], female slave Sogŭndŏk’s fourth born female slave Sun'gŭm, aged 16.
Female slave Tongbi’s first born male slave Kŭmson, aged 15.
Female slave Rimdŏk’s first born male slave Myŏngsan, aged 15.
At Sŏngju[9], female slave Kimae’s second born female slave Kyŏngsŏng, aged 32;
Same female slave’s first born female slave Kyŏnggŭm, aged 2.
Female slave Marŭlgŭm’s first born male slave Ch'ŏllyŏn, aged 3.
Male slave Kŭmbokchi’s commoner wife’s first born female slave Kŭmdŏk, aged 3.
At Ch'ogye[10], male slave Myŏngjon’s commoner wife’s third born male slave Ison, aged 10;
Fifth born [?] slave [?], aged 1.
At Yŏngch'ŏn[11], female slave Moktan’s third born female slave Yŏnbi, aged 67.
At Sanyang[12], male slave Sangi’s commoner wife’s first born male slave Pini, aged 11.
At Chinju[13], female slave Kŭmdŏk’s first born male slave Paegyŏng, aged 60.
At Haman[14], male slave Chŏngbu’s first born female slave Pyŏkto, aged 29.
Male slave Kŭmnyong’s second born male slave Ch'ŏn'gŭm, aged 18.
At Ulsan, female slave Kaejang’s third born female slave Chagŭnsosa, aged 46.
At Chindo[15], male slave Samnyong’s commoner wife’s second born female slave Sabi, aged 9.
At Namwŏn[16], male slave Ijon’s commoner wife’s first born female slave Ryongdŏk, aged 25.
At Imsil[17], female slave Hyodŏk’s seventh born male slave Wŏn'gŭm, aged 20.
Female slave Nulgŭn’s first born male slave (exempted from tribute) Oktong, aged 31.
At Kangjin[18], male slave Makkŭm’s commoner wife’s third born male slave Tuham, aged 14.
At Paekch'ŏn[19], female slave Makka’s third born male slave Maksong, aged 30;
Same male slave’s commoner wife’s third born male slave Sani, aged 3.
At Yŏnan[20], male slave Kŭmhwa’s commoner wife’s second born female slave Kamŭmdŏk, aged 9.
Female slave Naeŭni’s forth born female slave Kŏmsung, aged 8.
Female slave Ǒiga’s forth born male slave Mogŭndae, aged 41.
At Chŏngp'yŏng[21], female slave Ingŭbŭn’s seventh born male slave Hŭngsan, aged 15.
Female slave Maktŏk’s second born female slave It'ae, aged 12;
Forth born male slave Ison, aged 4.
Female slave Samwŏl’s third born male slave Sukchin, aged 12;
Fourth born male slave Ch'ŏsan, aged 5.
At Kyŏngwŏn[22], female slave Pult'ae’s third born male slave Ch'ŏlssan, aged 43.
At Hamhŭng, male slave Kŭmŭmsong’s commoner wife’s eighth born male slave Sunu, aged 44.
Female slave Mandŏk’s second born female slave Kŭnbi, aged 15.
Male slave Ch'ŏllyong’s commoner wife’s third born male slave Oktong, aged 27.
Male slave Tongnyang’s commoner wife second born Ryŏnsan, aged 22.
Male slave Songgae’s commoner wife third born female slave [?], aged 2.
Female slave Noiga’s second born male slave Kŭmidong, aged 29.
At Anbyŏn[23], male slave Makchi’s commoner wife’s third female slave Sumyŏng, aged 33;
Same female slave’s third born female slave Chungdŏk, aged 6.
Female slave Pundŏk’s fifth born female slave Maktŏk, aged 43.
At Myŏngch'ŏn[24], female slave Ryongdŏk’s second born female slave Koŭmji, aged 2.
At Samch'ŏk[25], female slave Sogŭnsosa’s third born male slave Kuidae, aged 40.
At Ich'ŏn[26], female slave Changmyŏng’s fourth born female slave Monobi, aged 58.
Female slave Okkŭm’s first born female slave Oktŏk, aged 16.
At Hamjong[27], male slave Ch'ŏllyong’s commoner wife’s second born male slave Kŏmji, aged 45.
At Sunch'ŏn[28], male slave Marŭngdal’s commoner wife’s second born male slave Ijon, aged 40.
At Sŏch'ŏn, female slave Okchi’s first born [?], aged 2.
At Chŏngp'yŏng[29], male slave Marŭlgŭm’s second born female slave Samwŏl, aged 31.
The list ends

此亦中李玖段年少乙仍于執籌分衿叱分是遣文記成置時着名不得爲齊孽妹孟非段前矣婢一口以贖身爲㫆

父邊奴婢未滿分數乙仍于許給不得爲臥乎事


幼學李 [着名][署押]

從仕郞李 [着名][署押]

李 [着名][署押]

幼學李 [着名][署押]

將仕郞李 [着名][署押]

筆執承義副尉前行副司猛尹 [着名][署押]

從仕郞李 [着名][署押]

宣務郞前工曺佐郞李 [着名][署押]

(Ending Part, Martin)

In this, because Yi Ku is still young and at the time of drafting this document for the tallied division of shares cannot sign, the secondary younger sister Maengbi one female slave bought back its freedom, the slaves from the paternal site are not enough to cover the share due to this and cannot be inherited.

Scholar-in-training Yi [signature] [personal sign]

Gentleman for escort service Yi [signature] [personal sign]

Yi [signature] [personal sign]

Scholar-in-training Yi [signature] [personal sign]

Gentleman for ceremonial service Yi [signature] [personal sign]

Scribe, Vice commandant for upholding righteousness Vanguard (Front Echelon); junior eight rank military officer of the Five Military Commands, Yun [signature] [personal sign]

Gentleman for escort service Yi [signature] [personal sign]

Gentleman for proclaiming responsibilities, former assistant section chief of the Ministry of Works Yi [signature] [personal sign]

Discussion Questions


Further Readings


References

 1. Separately-acquired property by children from their parents for particular achievements, such as passing examinations, etc.
 2. 經國大典, basic constitutional code of Chosŏn.
 3. the old name for Ryŏnch'ŏn 漣川 in Kyŏnggi Province and Ch'ŏrwŏn 鐵原 in Kangwŏn Province, South Korea
 4. the old name for P'aju 坡州 in Kyŏnggi Province, South Korea
 5. the old name for P'yŏngt'aek 平澤 in Kyŏnggi Province, South Korea
 6. in nowadays southwestern part of South Ch'ungch'ŏng Province, South Korea
 7. the old name for Mun'gyŏng 聞慶 in North Kyŏngsang Province, South Korea
 8. the old name for Ch'ilgok 漆谷 in North Kyŏngsang Province, South Korea
 9. in nowadays southwestern part of North Kyŏngsang Province, South Korea
 10. the old name for Hapch'ŏn 陜川 in South Kyŏngsang Province, South Korea
 11. in nowadays southern part of North Kyŏngsang Province, South Korea
 12. also an old name for Mun'gyŏng
 13. in nowadays southwestern part of South Kyŏngsang Province, South Korea
 14. in nowadays central part of South Kyŏngsang Province, South Korea
 15. an island off the coast of nowadays South Chŏlla Province, South Korea
 16. in nowadays southeastern part of North Chŏlla Province, South Korea
 17. in nowadays southeastern part of North Chŏlla Province, South Korea
 18. in nowadays southern part of South Chŏlla Province, South Korea
 19. in nowadays southeastern part of South Hwanghae Province, North Korea
 20. in nowadays southeastern part of South Hwanghae Province, North Korea
 21. in nowadays southern part of South Hamgyŏng Province, North Korea
 22. in North Hamgyŏng Province, North Korea
 23. in nowadays northern part of Kangwŏn Province, North Korea
 24. in nowadays eastern part of North Hamgyŏng Province, North Korea
 25. in nowadays southeastern part of Kangwŏn Province, South Korea
 26. in nowadays western part of Kangwŏn Province, North Korea
 27. in nowadays western part of South P'yŏng'an Province, North Korea
 28. in nowadays central part of South P'yŏng'an Province, North Korea
 29. in nowadays southern part of South Hamgyŏng Province, North Korea

Translation

Student 1 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 2 : ()


Student 3 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 4 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 5 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 6 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 7 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 8 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 9 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 10 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 11 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 12 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 13 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 14 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Further Readings