(Translation) 熱河日記-口外異聞

장서각위키
이동: 둘러보기, 검색Introduction

[Under construction – A translation of the first twelve entries of Book 19 {口外異聞} of the Jehol Diary.]

Original Script

Classical Chinese English

(原文)

口外異聞

[1] 盤羊

盤羊鹿身細尾兩角盤背上有蹙文夜則懸角木上以防患狀若騾群行暑天塵露相團角上生草或曰麢羊或曰羱羊說文麢大羊而細角陸佃埤雅羱羊似吳羊而大今萬壽節蒙古來獻皇帝以供班禪


[2] 彩鷂蝴蝶

康煕四十年帝避暑口外喇里達番頭人進彩鷂一架靑翅蝴蝶一雙鷂能擒虎蝶能捕鳥見王貽上香祖筆記


[3] 高麗珠

中國人寶東珠以爲高麗珠色淡白如硨磲今帽前簷端嵌安一箇以表南北 東珠八分已上爲寶皇帝有東珠七錢重爲鎭夢魘寶皇后東珠六錢四分重形如白茄子乾隆三十年皇后失東珠回后讒皇后搜得東珠鑾儀衛卒家后遂廢幽之冷宮貴州按察使奇豐額帽簷東珠色殊不佳奇言珠六七釐價銀四十兩余言珠非土產或有食蛤得之牙頰間謂之陸珠瑣細不足珍婦女簪珥所粧皆倭珠有紅光可寶奇按察笑曰否也這是蠣房磨圓非珠也所寶東珠者無貝氣自有天然寶光此言殊有理然吾未知東珠產於何處而誰能採之而遍於天下乎


[4] 崇禎相臣

崇禎十七年間相臣拜罷五十人邊帥少失廷旨輒傳首九邊當時師律之嚴歷代所罕而亦無補於勝敗存亡之數


[5] 伊桑阿舒赫德

康煕時相業文章學問皆推伊桑阿滿洲人康煕戊辰以禮部尙書大拜在相位十五年卒年八十六謚文端 六十三援歐陽乞休章三十上彌出彌懇得請近歲相業之盛舒赫德爲首舒亦滿洲人也處相府四十餘年去歲卒年八十八時人比之文潞公


[6] 王振墓

去年乃乾隆己亥得王振墓於西山剖其棺數其罪而磔之並掘其黨與二十餘塚 皆斬之按明史駕至土木振輜重千餘兩敵四面追之一時從官及兵將皆沒振安得獨脫且當時族誅振家歐殺馬順長 磔振侄王山於市則其黨與安得有墓天順旣復位復振官爵立祠祀之然則振之有墓亦無足恠也已


[7] 曹操水葬

乾隆戊辰漁於漳河泅水者腰斷浮水帝發卒數萬塹河傍別疏之視河中萬弩俱張其下有塚遂掘得其棺銀海金鳧具帝者冕服乃曹操屍也帝親至關廟昭烈像前跽其屍而斬之此擧非但雪千古神人之憤快破七十塚之疑


[8] 魏忠賢

崇禎初謫魏忠賢于鳳陽籍其家忠賢擁徒衆上震怒命逮忠賢知不免自經死磔忠賢屍於河間然則忠賢安得有墓康煕中江南道監察御史張瑗疏言皇上前歲南巡命修岳飛之墓賜題于謙之碑誠以此二臣者忠貫日月義壯山河故表而揚之風示天下臣奉命巡視西城前往西山一帶査閱 至香山碧雲寺寺後峻宇繚墻覆壓數里鬱葱綿亘金碧輝暎乃故明逆璫魏忠賢之墓也墓上有二穹碑屹然並立合書欽差總督東廠官旗辦事掌惜薪司內府供用庫尙膳監印務司禮監秉筆總督南海子提督保和等殿完吾魏公忠賢之墓畿輔近地尙留此穢惡之蹟僭越之制何以儆大憝昭公法哉况當奉旨纂修明史凡明季被禍忠良諸臣無不立傳光天化日之下豈容奸孽餘黨膽大潑天目無三尺仰祈天威勅地方有司仆碑剗墓奉旨交與該城官員仆毁剗平由是觀之王振亦應有墓余玆並錄之以見明季尙法之嚴而紀綱不立有如此者


[9] 楊貴妃祠

淸之立國專以表賢癉惡之典服天下心而薊州盤山有安祿山廟董卓曹操吳元濟黃巢輩往往有廟而何不所在毁撤是未可曉也口外路傍有楊貴妃祠並塑祿山馬頭輩入見之貴妃像妖艶如生而祿山像胖大皤然露腹備極醜態云不毁此淫祠者所以鑒戒後人歟


[10] 樵史

樵史一卷不知何人所著記明室亂亡之由以寓悲憤 其載客氏及殺熊廷弼事頗多異聞又咎萬曆自救朝鮮府庫空虗人民流離而在朝之臣罔知所措手有一妄人言釆礦于時相遂欣然行之民益大困皆化爲盜賊以至於亡言多悲切與正使讀之不覺涕零第緣行忙未之謄此係禁書只此謄本云


[11] 麈角解

惟天子可以議禮今皇帝改月令可徵焉余燕巖艸堂甞有蒼鹿來飮前澗頭如紡車欲詳觀其毛角徐往臨觀鹿大驚超去竟不得詳今出長城外日閱貢獻鹿群大者如騾小者如驢及還入塞坐一藥舖見鹿角扶疎長皆四五尺充溢棟宇皆稱鹿茸余曰此皆麋茸耳願得鹿茸舖主大笑曰豈不聞麋鹿之大者乎鹿之大者爲麋則麋之小者爲鹿爾角豈有異哉余曰夏至鹿角解在易爲姤一陰生爲補陰之劑冬至麋角解在易爲復一陽生爲補陽之劑功用顯殊舖主曰足下未見時憲書耶已改月令矣萬歲爺嘗有疑麋鹿之茸令天下凡文字之持鹿傍而有角者皆生致之養之海子中區而別之不相亂倫及夏至麋與鹿皆同時解角冬至解角者麈爾遂改十一月令麋角解曰麈角解由此觀之我國關北所出鹿茸未必是鹿茸而國中鹿茸日貴可勝歎哉余曰麈形何如舖主曰未曾見或曰前鹿後馬大約改月令非天子之威勢無以服信天下故曰唯天子可以議禮


[12] 荷蘭鹿

舖主又道鹿亦有至小自視其拳曰不過如許曾見荷蘭貢鹿一雙蒼質雪斑


(translation)

  • Discussion Questions:

Footnotes


Further Readings