(Translation) 擊蒙要訣 讀書章第四 事親章第五

장서각위키
이동: 둘러보기, 검색Introduction

Original Script

Classical Chinese English

(原文)

讀書章第四

學者常存此心。不被事物所勝。而必須窮理明善。然後當行之道。曉然在前。可以進步。故入道莫先於窮理。窮理莫先乎讀書。以聖賢用心之迹及善惡之可效可戒者。皆在於書故也。 凡讀書者。必端拱危坐。敬對方冊。專心致志。精思涵泳。涵泳者。熟讀深思之謂。 深解義趣。而每句必求踐履之方。若口讀而心不體身不行。則書自書我自我。何益之有。先讀小學。於事親敬兄忠君弟長隆師親友之道。一一詳玩而力行之。

次讀大學及或問。於窮理正心修己治人之道。一一眞知而實踐之。

次讀論語。於求仁爲己。涵養本原之功。一一精思而深體之。

次讀孟子。於明辨義利。遏人慾存天理之說。一一明察而擴充之。

次讀中庸。於性情之德。推致之功。位育之妙。一一玩索而有得焉。

a045_086a次讀詩經。於性情之邪正。善惡之褒戒。一一潛繹感發而懲創之。

次讀禮經。於天理之節文。儀則之度數。一一講究而有立焉。

次讀書經。於二帝三王治天下之大經大法。一一領要而㴑本焉。

次讀易經。於吉凶存亡進退消長之幾。一一觀玩而窮研焉。

次讀春秋。於聖人賞善罰惡抑揚操縱之微辭奧義。一一精研而契悟焉。

五書五經。循環熟讀。理會不已。使義理日明。而宋之先正所著之書。如近思錄,家禮,心經,二程全書,朱子大全,語類及他性理之說。宜閒閒精讀。使義理常常浸灌吾心。無時閒斷。而餘力亦讀史書。通古今。達事變。以長識見。若異端雜類不正之書。則不可頃刻披閱也。

凡讀書。必熟讀一冊。盡曉義趣。貫通無疑。然後乃改讀他書。不可貪多務得。忙迫涉獵也。

事親章第五
凡人莫不知親之當孝。而孝者甚鮮。由不深知父母之恩故也。詩不云乎。父兮生我。母兮鞠我。欲報之德。昊天罔極。人子之受生。性命血肉。皆親所遺。喘息呼吸。氣脈相通。此身非我私物。乃父母之遺氣也。故曰。哀哀父母。生我劬勞。父母之恩。爲如何哉。豈敢自有其身。以不盡孝於父母乎。人能恒存此心。則自有向親之誠矣。

凡事父母者。一事一行。毋敢自專。必稟命而後行。若事之可爲者。父母不許。則必委曲陳達。頷可而後行。若終不許。則亦不可直遂其情也。

每日未明而起。盥櫛衣帶。就父母寢所。下氣怡聲。問燠寒安否。昏則詣寢所。定其褥席。察其溫涼。日間侍奉。常愉色婉容。應對恭敬。左右就養。極盡其誠。出入。必拜辭拜謁。

今人多是被養於父母。不能以己力養其父母。若此奄過日月。則終無忠養之時也。必須躬幹家事。自備甘旨。然後子職乃修。若父母堅不聽從。則雖不能幹家。亦當周旋補助。而盡力得甘旨之具。以適親口可也。若心心念念。在於養親。則珍味亦必可得矣。每念王延隆冬盛寒。體無全衣。而親極滋味。令人感歎流涕也。

人家父子閒。多是愛逾於敬。必須痛洗舊習。極其尊敬。父母所坐臥處。子不敢坐臥。所接客處。子不敢接私客。上下馬處。子不敢上下馬可也。

父母之志。若非害於義理。則當先意承順。毫忽不可違。若其害理者。則和氣怡色柔聲以諫。反覆開陳。必期於聽從。

父母有疾。心憂色沮。捨置他事。只以問醫劑藥爲務。疾止。復初。

日用之間。一毫之頃。不忘父母。然後乃名爲孝。彼持身不謹。出言無章。嬉戲度日者。皆是忘父母者也。日月如流。事親不可久也。故爲子者須盡誠竭力。如恐不及可也。古人詩曰。古人一日養。不以三公換。所謂愛日者如此。


(translation)

  • Discussion Questions:


Further Readings