(Translation) 承政院日記.肅宗39年7月21-22日

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
Backward.png


Introduction

Original Script

Classical Chinese English

○ 前縣監崔壽學, 專事豪橫, 侵困小民罪。鎭圭曰, 罪人元情, 雖自發明, 而以狀啓觀之, 非但武斷鄕曲, 私門亂杖, 極爲駭異, 不可放釋矣。同義禁申銋曰, 武斷乃是重罪, 而慶尙監司, 不爲詳細究問, 狀啓請罪, 殊涉率爾矣。錫恒曰, 防水·養山等事, 則元情發明矣。上曰, 本律, 何如? 昌集曰, 本律, 似是全家徙邊矣。外方豪强之弊, 近來益甚, 隱匿良民於籬下, 使不得充定軍役, 此罪不可不嚴懲矣。宇杭曰, 豪强之類, 現發未易, 此則旣已發覺, 合有懲勵之道矣。上曰, 比本律, 參酌擬罪, 不限年定配, 可也。

(translation)

○ 傳, 時囚罪人閔純·林時華·李尙說·李世祥·鄭文益, 徒配罪人吳遂元, 門黜罪人徐命遇, 竝放送。時囚罪人李增祿·李命世·金錫文·朴東和·金鼎河, 竝罷職放送。李汝澤·白文五·金指南·韓興五, 竝削職放送。張大維, 遠地定配, 崔壽學定配, 朴泰恒·吳相采, 竝徒配。

(translation)

○ 禁府, 朴泰恒, 廣州良才驛, 吳相采, 富平金軫驛, 徒三年定配。崔壽學, 雲峯縣定配。張大維, 黽城府遠地定配。啓。

(translation)

Discussion Questions


Further Readings


References


Translation

(sample) : Jaeyoon Song


 • Discussion Questions:


Student 1 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 2 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 3 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 4 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 5 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 6 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 7 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 8 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 9 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 10 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 11 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 12 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 13 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 14 : (Write your name)


 • Discussion Questions: