Difference between revisions of "장서각 한국본 史部 목록"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(한국본 史部 목록)
(한국본 史部 목록)
Line 2,429: Line 2,429:
 
|3382||왕실||政書類-軍政||[[K2-3382 摠戎廳事例 총융청사례|K2-3382]]||摠戎廳事例||총융청사례||1||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3382]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3382]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3382 摠戎廳事例 총융청사례|K2-3382]]
 
|3382||왕실||政書類-軍政||[[K2-3382 摠戎廳事例 총융청사례|K2-3382]]||摠戎廳事例||총융청사례||1||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3382]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3382]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3382 摠戎廳事例 총융청사례|K2-3382]]
 
|-
 
|-
|[[파일:new.png|30px]]||왕실||政書類-軍政||[[K2-3385 親軍別營謄錄 친군별영등록|K2-3385]]||親軍別營謄錄||친군별영등록||8||귀중본||장서각 기록유산DB 제공||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3385]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3385:&sortField=tit-a]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3385 親軍別營謄錄 친군별영등록|K2-3385]]
+
|[[파일:new.png|30px]]||왕실||政書類-軍政||[[K2-3385 親軍別營謄錄 친군별영등록|K2-3385]]||親軍別營謄錄||친군별영등록||8||귀중본||장서각 기록유산DB 제공||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3385]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3385&sortField=tit-a]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3385 親軍別營謄錄 친군별영등록|K2-3385]]
 
|-
 
|-
 
|3397||왕실||政書類-軍政||[[K2-3397 黃海水營啓牒 황해수영계첩|K2-3397]]||黃海水營啓牒||황해수영계첩||5||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3397]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3397]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3397 黃海水營啓牒 황해수영계첩|K2-3397]]
 
|3397||왕실||政書類-軍政||[[K2-3397 黃海水營啓牒 황해수영계첩|K2-3397]]||黃海水營啓牒||황해수영계첩||5||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K2-3397]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K2-3397]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K2-3397 黃海水營啓牒 황해수영계첩|K2-3397]]

Revision as of 18:12, 29 October 2019

Backward.png  • Txt0.png : 藏書閣 韓國本 解題 열람 가능 | NoTxt.png : 解題 집필 중. 완료시 업데이트 예정
  • Img0.png : 청구기호에 해당하는 전체 원문IMG 열람 가능


  •  View Jangseogak collections: books and fascicles
The lists of the Jangseogak collections are provided below.
The digital images of the Jangseogak collections are available at the Jangseogak collections digital image service website(http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage).  • Txt0.png : Viewing 藏書閣 韓國本 解題 is in service.| NoTxt.png : 解題 will be updated when the project is completed.
  • Img0.png : The entirety of each item with a call number is viewable.
한국본 史部 목록

Rewind1.png

This list is sortable by title, genre, and a call number.

순번 소장주체 분류 청구기호 서명(원문) 서명(현대 한글) 책수
(복본 포함)
귀중본 비고 해제 보기 청구기호별
원문IMG 보기
책별 상세페이지 및
원문IMG 보기
1 왕실 總史類 K2-1 古史八考 고사팔고 5 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-1
2 왕실 總史類 K2-2 歷代總要 역대총요 6 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-2
3 왕실 正史類 K2-3 三國史記 삼국사기 9 - 3책, 4책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-3
4 왕실 正史類 K2-4 麗史世家撮 여사세가촬 1 - - Txt0.png Img0.png K2-4
5 왕실 正史類 K2-5 史記 사기 33 - - Txt0.png Img0.png K2-5
6 왕실 正史類 K2-6 史記英選 사기영선 3 - - Txt0.png Img0.png K2-6
7 왕실 正史類 K2-7 全史 전사 58 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-7
8 왕실 正史類 K2-8 漢書 한서 30 - 28책, 29책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-8
9 왕실 正史類 K2-9 漢書纂 한서찬 8 - - Txt0.png Img0.png K2-9
10 왕실 編年類 K2-10 綱目集要 강목집요 3 - - Txt0.png Img0.png K2-10
11 왕실 編年類 K2-11 高麗史節要 고려사절요 29 - - Txt0.png Img0.png K2-11
12 왕실 編年類 K2-12 高宗純宗實錄資料 고종순종실록자료 1 - - Txt0.png Img0.png K2-12
13 왕실 編年類 K2-13 高宗實記原稿 고종실기원고 14 - - Txt0.png Img0.png K2-13
14 왕실 編年類 K2-14 高宗太皇帝實錄 고종태황제실록 52(408) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-14
15 왕실 編年類 K2-15 國朝寶鑑 국조보감 22 - - Txt0.png Img0.png K2-15
16 왕실 編年類 K2-16 國朝寶鑑 국조보감 22 - - Txt0.png Img0.png K2-16
17 왕실 編年類 K2-17 國朝寶鑑 국조보감 5 - - Txt0.png Img0.png K2-17
18 왕실 編年類 K2-18 國朝寶鑑 국조보감 31(62) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-18
19 왕실 編年類 K2-19 國朝寶鑑 국조보감 26 - - Txt0.png Img0.png K2-19
20 왕실 編年類 K2-20 國朝寶鑑 국조보감 25 - - Txt0.png Img0.png K2-20
21 왕실 編年類 K2-21 國朝寶鑑 국조보감 6 - - Txt0.png Img0.png K2-21
22 왕실 編年類 K2-22 國朝寶鑑 국조보감 28(53) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-22
23 왕실 編年類 K2-23 國朝寶鑑 국조보감 8 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-23
24 왕실 編年類 K2-24 國朝寶鑑 국조보감 35(280) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-24
25 왕실 編年類 K2-25 國朝寶鑑 국조보감 7(165) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-25
26 왕실 編年類 K2-26 國朝寶鑑 국조보감 7 - - Txt0.png Img0.png K2-26
28 왕실 編年類 K2-28 國朝寶鑑別編 국조보감별편 3 - - Txt0.png Img0.png K2-28
29 왕실 編年類 K2-29 國朝寶鑑別編 국조보감별편 3 - - Txt0.png Img0.png K2-29
30 왕실 編年類 K2-30 國朝寶鑑序 국조보감서 1 - - Txt0.png Img0.png K2-30
31 왕실 編年類 K2-31 國朝寶鑑序 국조보감서 1 - - Txt0.png Img0.png K2-31
32 왕실 編年類 K2-32 國朝編年 국조편년 20 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-32
33 왕실 編年類 K2-33 國朝彙鑑 국조휘감 5 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-33
34 왕실 編年類 K2-34 宮內府日記 궁내부일기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-34
35 왕실 編年類 K2-35 奎章閣日記 규장각일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-35
36 왕실 編年類 K2-36 紀年兒覽 기년아람 5 - - Txt0.png Img0.png K2-36
37 왕실 編年類 K2-37 紀年便攷 기년편고 37 귀중본 35책, 36책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-37
38 왕실 編年類 K2-38 紀年便覽 기년편람 4(8) 귀중본 복본 Txt0.png Img0.png K2-38
39 왕실 編年類 K2-39 斷爛 단란 13 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-39
40 왕실 編年類 K2-40 大東歷史 대동역사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-40
41 왕실 編年類 K2-41 大事記 대사기 31 귀중본 27책, 28책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-41
42 왕실 編年類 K2-42 大事編年 대사편년 1 - - Txt0.png Img0.png K2-42
43 왕실 編年類 K2-43 大事編年 대사편년 34 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-43
44 왕실 編年類 K2-44 大事編年 대사편년 1 - - Txt0.png Img0.png K2-44
45 왕실 編年類 K2-45 東國史略 동국사략 4 - - Txt0.png Img0.png K2-45
46 왕실 編年類 K2-46 東國歷代總目 동국역대총목 2 - - Txt0.png Img0.png K2-46
47 왕실 編年類 K2-47 東國歷代總目 동국역대총목 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-47
48 왕실 編年類 K2-48 東國歷史 동국역사 2(4) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-48
49 왕실 編年類 K2-49 東國鴻史 동국홍사 5 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-49
50 왕실 編年類 K2-50 東宮日錄 동궁일록 34 - - Txt0.png Img0.png K2-50
51 왕실 編年類 K2-51 東史會綱 동사회강 10 - - Txt0.png Img0.png K2-51
52 왕실 編年類 K2-52 木齋家塾東國通鑑提綱 목재가숙동국통감제강 7 - - Txt0.png Img0.png K2-52
53 왕실 編年類 K2-53 木齋家塾彙纂麗史 목재가숙휘찬려사 36 - - Txt0.png Img0.png K2-53
54 왕실 編年類 K2-54 秘書監日記 비서감일기 21 - - Txt0.png Img0.png K2-54
55 왕실 編年類 K2-55 秘書院日記 비서원일기 135 - - Txt0.png Img0.png K2-55
56 왕실 編年類 K2-56 秘書院日記抄出 비서원일기초출 1 - - Txt0.png Img0.png K2-56
57 왕실 編年類 K2-57 宣鑑補遺 선감보유 9 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-57
58 왕실 編年類 K2-58 宣廟寶鑑 선묘보감 5(20) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-58
59 왕실 編年類 K2-59 宣廟寶鑑 선묘보감 5 - - Txt0.png Img0.png K2-59
60 왕실 編年類 K2-60 成宗大王實錄 성종대왕실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-60
61 왕실 編年類 K2-61 宋元華東史合編綱目 송원화동사합편강목 33 - 2책 표지 누락(보완 예정) Txt0.png Img0.png K2-61
62 왕실 編年類 K2-62 肅廟寶鑑 숙묘보감 8 - - Txt0.png Img0.png K2-62
63 왕실 編年類 K2-63 純祖實錄附錄續編 순조실록부록속편 1 - - Txt0.png Img0.png K2-63
64 왕실 編年類 K2-64 純宗實錄附錄 순종실록부록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-64
65 왕실 編年類 K2-65 純宗實錄附錄抄出 순종실록부록초출 11 - - Txt0.png Img0.png K2-65
66 왕실 編年類 K2-66 純宗實錄原稿 순종실록원고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-66
67 왕실 編年類 K2-67 純宗皇帝實錄 순종황제실록 8(48) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-67
68 왕실 編年類 K2-68 實錄編纂抄案 실록편찬초안 16 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-68
69 왕실 編年類 K2-69 承政院日記 승정원일기 26 - - Txt0.png Img0.png K2-69
70 왕실 編年類 K2-70 承政院日記 승정원일기 13 - - Txt0.png Img0.png K2-70
71 왕실 編年類 K2-71 承政院日記 승정원일기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-71
72 왕실 編年類 K2-72 承政院日記 승정원일기 559 - - Txt0.png Img0.png K2-72
73 왕실 編年類 K2-73 承政院日記 승정원일기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-73
74 왕실 編年類 K2-74 션보집략언해 션보집략언해 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-74
75 왕실 編年類 K2-75 實錄編纂成案 실록편찬성안 139 - - Txt0.png Img0.png K2-75
76 왕실 編年類 K2-76 實錄編纂成案 실록편찬성안 18 - - Txt0.png Img0.png K2-76
77 왕실 編年類 K2-77 麗綱撮要 여강촬요 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-77
78 왕실 編年類 K2-78 麗史提綱 여사제강 23 - - Txt0.png Img0.png K2-78
79 왕실 編年類 K2-79 麗史提綱 여사제강 16 - - Txt0.png Img0.png K2-79
80 왕실 編年類 K2-80 列朝通紀 열조통기 14 - 3책, 4책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-80
81 왕실 編年類 K2-81 英宗大王實錄 영종대왕실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-81
83 왕실 編年類 K2-83 李朝歷代實錄索引 이조역대실록색인 1(5) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-83
84 왕실 編年類 K2-84 仁祖大王實錄 인조대왕실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-84
85 왕실 編年類 K2-85 日省錄 일성록 197 - 1~24, 198~200 缺
/冊次 順
Txt0.png Img0.png K2-85
86 왕실 編年類 K2-86 日省錄 일성록 561 - - Txt0.png Img0.png K2-86
87 왕실 編年類 K2-87 日省錄凡例 일성록범례 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-87
88 왕실 編年類 K2-88 日省錄草 일성록초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-88
89 왕실 編年類 K2-89 日省錄草 일성록초 41 - - Txt0.png Img0.png K2-89
90 왕실 編年類 K2-90 政院日記 정원일기 10 - 8책, 9책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-90
91 왕실 編年類 K2-91 政院日記 정원일기 4 - - Txt0.png Img0.png K2-91
92 왕실 編年類 K2-92 政院日記草稿正本 정원일기초고정본 1 - - Txt0.png Img0.png K2-92
93 왕실 編年類 K2-93 正宗實錄附錄 정종실록부록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-93
94 왕실 編年類 K2-94 朝鮮史 조선사 17 - - Txt0.png Img0.png K2-94
95 왕실 編年類 K2-95 朝鮮歷代史略 조선역대사략 3 - - Txt0.png Img0.png K2-95
96 왕실 編年類 K2-96 朝鮮歷史 조선역사 3 - - Txt0.png Img0.png K2-96
97 왕실 編年類 K2-97 됴야회통 조야회통 54 - 22冊(광해 5~6년) 낙질로
22冊부터 54冊까지
label 어긋남
Txt0.png Img0.png K2-97
98 왕실 編年類 K2-98 됴야회통 조야회통 47 - - Txt0.png Img0.png K2-98
99 왕실 編年類 K2-99 增補大東紀年 증보대동기년 2 - - Txt0.png Img0.png K2-99
100 왕실 編年類 K2-100 震史記略 진사기략 7 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-100
101 왕실 編年類 K2-101 震乘總 진승총 16 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-101
102 왕실 編年類 K2-102 哲宗實錄附錄 철종실록부록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-102
103 왕실 編年類 K2-103 憲廟紀事 헌묘기사 3 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-103
104 왕실 編年類 K2-104 憲宗實錄附錄 헌종실록부록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-104
105 왕실 編年類 K2-105 華東紀年 화동기년 1 - - Txt0.png Img0.png K2-105
106 왕실 編年類 K2-106 孝宗大王實錄 효종대왕실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-106
107 왕실 編年類 K2-107 綱鑑大成 강감대성 14 - - Txt0.png Img0.png K2-107
108 왕실 編年類 K2-108 魯史零言 노사영언 15 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-108
109 왕실 編年類 K2-109 明紀編年 명기편년 12 - - Txt0.png Img0.png K2-109
110 왕실 編年類 K2-110 明史綱目 명사강목 30 - - Txt0.png Img0.png K2-110
111 왕실 編年類 K2-111 明史紀略 명사기략 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-111
112 왕실 編年類 K2-112 明書纂要正綱 명서찬요정강 9 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-112
113 왕실 編年類 K2-113 司馬溫公經進稽古錄 사마온공경진계고록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-113
114 왕실 編年類 K2-114 史補略 사보략 3 - - Txt0.png Img0.png K2-114
115 왕실 編年類 K2-115 三代寶鑑 삼대보감 3 - 1책, 3책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-115
116 왕실 編年類 K2-116 小華外史 소화외사 6 - - Txt0.png Img0.png K2-116
117 왕실 編年類 K2-117 少微家塾點校附音通鑑節要 소미가숙점교부음통감절요 15 - - Txt0.png Img0.png K2-117
118 왕실 編年類 K2-118 續明史 속명사 13 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-118
119 왕실 編年類 K2-119 續資治通鑑綱目 속자치통감강목 13 - - Txt0.png Img0.png K2-119
120 왕실 編年類 K2-120 續資治通鑑綱目 속자치통감강목 20 - - Txt0.png Img0.png K2-120
121 왕실 編年類 K2-121 續資治通鑑綱目 속자치통감강목 25 - - Txt0.png Img0.png K2-121
122 왕실 編年類 K2-122 續資治通鑑綱目 속자치통감강목 24 - - Txt0.png Img0.png K2-122
123 왕실 編年類 K2-123 續資治通鑑綱目 속자치통감강목 26 - - Txt0.png Img0.png K2-123
125 왕실 編年類 K2-125 新編和漢歷代帝王備考 신편화한역대제왕비고 4 - - Txt0.png Img0.png K2-125
126 왕실 編年類 K2-126 력긔년 역대기년 1 - - Txt0.png Img0.png K2-126
127 왕실 編年類 K2-127 력긔년 역대기년 1 - - Txt0.png Img0.png K2-127
128 왕실 編年類 K2-128 歷代捷錄 역대첩록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-128
129 왕실 編年類 K2-129 歷代通鑑纂要 역대통감찬요 49 - - Txt0.png Img0.png K2-129
130 왕실 編年類 K2-130 林氏史統 임씨사통 35 - - Txt0.png Img0.png K2-130
131 왕실 編年類 K2-131 資治通鑑 자치통감 100 - - Txt0.png Img0.png K2-131
132 왕실 編年類 K2-132 資治通鑑綱目 자치통감강목 76 - - Txt0.png Img0.png K2-132
133 왕실 編年類 K2-133 資治通鑑綱目 자치통감강목 76 - - Txt0.png Img0.png K2-133
134 왕실 編年類 K2-134 資治通鑑綱目 자치통감강목 55 - - Txt0.png Img0.png K2-134
135 왕실 編年類 K2-135 資治通鑑綱目 자치통감강목 1 - - Txt0.png Img0.png K2-135
136 왕실 編年類 K2-136 周書國編 주서국편 3 - 1책, 2책, 3책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-136
137 왕실 編年類 K2-137 增修附註資治通鑑節要續編 증수부주자치통감절요속편 15 - - Txt0.png Img0.png K2-137
138 왕실 編年類 K2-138 芊園家塾續通鑑 천원가숙속통감 8 - - Txt0.png Img0.png K2-138
139 왕실 編年類 K2-139 通鑑五十編詳節要解 통감오십편상절요해 2 - - Txt0.png Img0.png K2-139
140 왕실 編年類 K2-140 皇明通紀輯要 황명통기집요 24 - - Txt0.png Img0.png K2-140
141 왕실 編年類 K2-141 皇明通紀輯要 황명통기집요 24 - - Txt0.png Img0.png K2-141
142 왕실 紀事本末類 K2-142 華海彙編 화해휘편 12 - - Txt0.png Img0.png K2-142
143 왕실 別史類 K2-143 東史補遺 동사보유 1 - - Txt0.png Img0.png K2-143
144 왕실 別史類 K2-144 강감졍약 강감정사약 5 - - Txt0.png Img0.png K2-144
145 왕실 別史類 K2-145 季漢書 계한서 20(40) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-145
146 왕실 別史類 K2-146 史纂全選 사찬전선 12 - - Txt0.png Img0.png K2-146
147 왕실 別史類 K2-147 史纂抄選 사찬초선 2 - - Txt0.png Img0.png K2-147
148 왕실 別史類 K2-148 兩京手圈 양경수권 2 - - Txt0.png Img0.png K2-148
149 왕실 別史類 K2-149 뎡긔람 정사기람 80 - 56책, 57책의 label 바뀜 Txt0.png Img0.png K2-149
150 왕실 別史類 K2-150 正史類編 정사류편 16 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-150
151 왕실 雜史類 K2-151 艮錄 간록 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-151
152 왕실 雜史類 K2-152 艮廷記事 간정기사 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-152
153 왕실 雜史類 K2-153 勘亂錄 감란록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-153
154 왕실 雜史類 K2-154 感戴廳日記 감대청일기 3 - - Txt0.png Img0.png K2-154
155 왕실 雜史類 K2-155 甲申日錄略抄 갑신일록약초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-155
156 왕실 雜史類 K2-156 甲午軍功錄 갑오군공록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-156
157 왕실 雜史類 K2-157 甲乙錄 갑을록 7 - - Txt0.png Img0.png K2-157
158 왕실 雜史類 K2-158 甲乙錄 갑을록 7 - - Txt0.png Img0.png K2-158
159 왕실 雜史類 K2-159 江上問答 강상문답 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-159
160 왕실 雜史類 K2-160 開城赴援錄 개성부원록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-160
161 왕실 雜史類 K2-161 羹墻錄 갱장록 4(32) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-161
162 왕실 雜史類 K2-162 見睫錄 견첩록 4 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
163 왕실 雜史類 K2-163 故事撮要 고사촬요 3 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
164 왕실 雜史類 K2-164 公事廳日記 공사청일기 5 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
165 왕실 雜史類 K2-165 公事廳日記 공사청일기 5 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
166 왕실 雜史類 K2-166 公眼自在 공안자재 6 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
167 왕실 雜史類 K2-167 構禍事蹟 구화사적 1 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
168 왕실 雜史類 K2-168 國朝故事 국조고사 5 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-168
169 왕실 雜史類 K2-169 國朝事略 국조사략 1 - - Txt0.png Img0.png K2-169
170 왕실 雜史類 K2-170 宮中秘書 궁중비서 1 - - Txt0.png Img0.png K2-170
171 왕실 雜史類 K2-171 葵史 규사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-171
172 왕실 雜史類 K2-172 紀年纂要抄 기년찬요초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-172
173 왕실 雜史類 K2-173 記聞 기문 11 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-173
174 왕실 雜史類 K2-174 箕子志 기자지 3 - - Txt0.png Img0.png K2-174
175 왕실 雜史類 K2-175 己丑錄 기축록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-175
176 왕실 雜史類 K2-176 爛錄 난록 7 - - Txt0.png Img0.png K2-176
177 왕실 雜史類 K2-177 爛報抄錄 난보초록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-177
178 왕실 雜史類 K2-178 爛抄 난초 12 - - Txt0.png Img0.png K2-178
179 왕실 雜史類 K2-179 爛抄 난초 30 - - Txt0.png Img0.png K2-179
180 왕실 雜史類 K2-180 爛草 난초 6 - - Txt0.png Img0.png K2-180
181 왕실 雜史類 K2-181 爛抄 난초 12 - - Txt0.png Img0.png K2-181
182 왕실 雜史類 K2-182 南巡幸時日記 남순행시일기 3 - - Txt0.png Img0.png K2-182
183 왕실 雜史類 K2-183 南巡幸日記 남순행일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-183
184 왕실 雜史類 K2-184 南征日錄 남정일록 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-184
185 왕실 雜史類 K2-185 南征日錄 남정일록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-185
186 왕실 雜史類 K2-186 南漢日記 남한일기 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-186
187 왕실 雜史類 K2-187 南漢解圍錄 남한해위록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-187
188 왕실 雜史類 K2-188 內閣日記 내각일기 15 - - Txt0.png Img0.png K2-188
189 왕실 雜史類 K2-189 內殿日記 내전일기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-189
190 왕실 雜史類 K2-190 談草 담초 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-190
191 왕실 雜史類 K2-191 大東遺事 대동유사 3 - - Txt0.png Img0.png K2-191
192 왕실 雜史類 K2-192 大東彙纂 대동휘찬 25 - - Txt0.png Img0.png K2-192
193 왕실 雜史類 K2-193 待闡錄 대천록 10 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-193
194 왕실 雜史類 K2-194 獨對說話 독대설화 1 - - Txt0.png Img0.png K2-194
195 왕실 雜史類 K2-195 東考 동고 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-195
196 왕실 雜史類 K2-196 東藩大義 동번대의 8 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-196
197 왕실 雜史類 K2-197 東北按使錄 동북안사록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-197
198 왕실 雜史類 K2-198 東史例 동사예 1 - - Txt0.png Img0.png K2-198
199 왕실 雜史類 K2-199 東史抄 동사초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-199
200 왕실 雜史類 K2-200 東史撮要 동사촬요 1 - - Txt0.png Img0.png K2-200
201 왕실 雜史類 K2-201 桐巢漫錄 동소만록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-201
202 왕실 雜史類 K2-202 東津日記 동진일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-202
203 왕실 雜史類 K2-203 議政府騰錄 의정부등록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-203
204 왕실 雜史類 K2-204 北遷日錄 북천일록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-204
205 왕실 雜史類 K2-205 卞誣錄 변무록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-205
206 왕실 雜史類 K2-206 丙亂日誌 병란일지 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-206
207 왕실 雜史類 K2-207 丙子錄 병자록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-207
208 왕실 雜史類 K2-208 北洋大臣衙門筆談 북양대신아문필담 1 - - Txt0.png Img0.png K2-208
209 왕실 雜史類 K2-209 北洋衙門談艸 북양아문담초 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-209
210 왕실 雜史類 K2-210 秘密日記 비밀일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-210
211 왕실 雜史類 K2-211 秘書類纂 비서류찬 8 - - Txt0.png Img0.png K2-211
212 왕실 雜史類 K2-212 俟百錄 사백록 7 - - Txt0.png Img0.png K2-212
213 왕실 雜史類 K2-213 俟百錄 사백록 5 - - Txt0.png Img0.png K2-213
214 왕실 雜史類 K2-214 俟百錄 사백록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-214
215 왕실 雜史類 K2-215 俟百編 사백편 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-215
216 왕실 雜史類 K2-216 事變日記 사변일기 71 - - Txt0.png Img0.png K2-216
217 왕실 雜史類 K2-217 史海 사해 8 - - Txt0.png Img0.png K2-217
218 왕실 雜史類 K2-218 산셩일긔 산성일기 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-218
219 왕실 雜史類 K2-219 산셩일긔 산성일기 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-219
220 왕실 雜史類 K2-220 三官記 삼관기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-220
221 왕실 雜史類 K2-221 三國遺事 삼국유사 2(4) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-221
222 왕실 雜史類 K2-222 西巡幸日記 서순행일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-222
223 왕실 雜史類 K2-223 西巡幸日記 서순행일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-223
224 왕실 雜史類 K2-224 西征日記抄 서정일기초 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-224
225 왕실 雜史類 K2-225 先庚後甲錄 선경후갑록 10 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-225
226 왕실 雜史類 K2-226 宣廟中興誌 선묘중흥지 6 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-226
227 왕실 雜史類 K2-227 城津府民擾査案 성진부민요사안 3 - - Txt0.png Img0.png K2-227
228 왕실 雜史類 K2-228 小華龜鑑 소화귀감 19 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-228
229 왕실 雜史類 K2-229 松雲大師奮忠紓難錄 송운대사분충서난록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-229
230 왕실 雜史類 K2-230 繡行紀事 수행기사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-230
231 왕실 雜史類 K2-231 肅宗時事 숙종시사 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-231
232 왕실 雜史類 K2-232 辛卯重光錄 신묘중광록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-232
233 왕실 雜史類 K2-233 신미록 신미록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-233
234 왕실 雜史類 K2-234 辛壬紀年提要 신임기년제요 15 - - Txt0.png Img0.png K2-234
235 왕실 雜史類 K2-235 辛壬紀年提要 신임기년제요 4 - - Txt0.png Img0.png K2-235
236 왕실 雜史類 K2-236 我我錄 아아록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-236
237 왕실 雜史類 K2-237 野錄 야록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-237
238 왕실 雜史類 K2-238 野乘 야승 30 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-238
239 왕실 雜史類 K2-239 藥坡漫錄 약파만록 31 - - Txt0.png Img0.png K2-239
240 왕실 雜史類 K2-240 兩湖右先峰日記 양호우선봉일기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-240
241 왕실 雜史類 K2-241 龍門問答 용문문답 2 - - Txt0.png Img0.png K2-241
242 왕실 雜史類 K2-242 柔兆涒灘 유조군탄 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-242
243 왕실 雜史類 K2-243 乙未日錄 을미일록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-243
244 왕실 雜史類 K2-244 二我辛壬 이아신임 1 - - Txt0.png Img0.png K2-244
245 왕실 雜史類 K2-245 李王職日記 이왕직일기 8 - - Txt0.png Img0.png K2-245
246 왕실 雜史類 K2-246 李載先事件 이재선사건 1 - - Txt0.png Img0.png K2-246
247 왕실 雜史類 K2-247 李忠武公亂中日記附書簡帖壬辰狀草 이충무공난중일기부서간첩임진장초 10 - 1968년 영인본 Txt0.png Img0.png K2-247
248 왕실 雜史類 K2-248 日記 일기 28 - 누락된 제24~28책은 『時憲書』(K3-399)
제52~56책에 포함
Txt0.png Img0.png K2-248
249 왕실 雜史類 K2-249 日記 일기 10 - - Txt0.png Img0.png K2-249
250 왕실 雜史類 K2-250 日記 일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-250
251 왕실 雜史類 K2-251 日記 일기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-251
252 왕실 雜史類 K2-252 日記 일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-252
253 왕실 雜史類 K2-253 日記 일기 11 - - Txt0.png Img0.png K2-253
254 왕실 雜史類 K2-254 日記 일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-254
255 왕실 雜史類 K2-255 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-255
256 왕실 雜史類 K2-256 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-256
257 왕실 雜史類 K2-257 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-257
258 왕실 雜史類 K2-258 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-258
259 왕실 雜史類 K2-259 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-259
260 왕실 雜史類 K2-260 日記 일기 7 - - Txt0.png Img0.png K2-260
261 왕실 雜史類 K2-261 日記 일기 10 - - Txt0.png Img0.png K2-261
262 왕실 雜史類 K2-262 日記 일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-262
263 왕실 雜史類 K2-263 日記 일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-263
264 왕실 雜史類 K2-264 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-264
265 왕실 雜史類 K2-265 日記 일기 21 - - Txt0.png Img0.png K2-265
266 왕실 雜史類 K2-266 日記 일기 12 - - Txt0.png Img0.png K2-266
267 왕실 雜史類 K2-267 日記 일기 8 - - Txt0.png Img0.png K2-267
268 왕실 雜史類 K2-268 日記 일기 4 - - Txt0.png Img0.png K2-268
269 왕실 雜史類 K2-269 日新 일신 18 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-269
270 왕실 雜史類 K2-270 壬癸錄 임계록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-270
271 왕실 雜史類 K2-271 임신평난록 임신평난록 3 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-271
272 왕실 雜史類 K2-272 壬午日記 임오일기 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-272
273 왕실 雜史類 K2-273 壬午日記 임오일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-273
274 왕실 雜史類 K2-274 壬辰錄 임진록 6 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-274
288 왕실 雜史類 K2-288 됴야긔문 조야기문 23 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-288
289 왕실 雜史類 K2-289 朝野記聞 조야기문 10 - - Txt0.png Img0.png K2-289
296 왕실 雜史類 K2-296 昌德宮日記抄出 창덕궁일기초출 1 - - Txt0.png Img0.png K2-296 昌德宮日記抄出 창덕궁일기초출K2-296
300 왕실 雜史類 K2-300 靑彙抄 청휘초 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-300
301 왕실 雜史類 K2-301 草記 초기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-301
302 왕실 雜史類 K2-302 草記謄錄 초기등록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-302
303 왕실 雜史類 K2-303 叢史 총사 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-303
304 왕실 雜史類 K2-304 春坊日記 춘방일기 51 - - Txt0.png Img0.png K2-304
305 왕실 雜史類 K2-305 勅使日記 칙사일기 19 - - Txt0.png Img0.png K2-305
306 왕실 雜史類 K2-306 親臨各樣日字 친림각양일자 1 - - Txt0.png Img0.png K2-306
307 왕실 雜史類 K2-307 荷潭破寂錄 하담파적록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-307
308 왕실 雜史類 K2-308 寒皐觀外史 한고관외사 50 - - Txt0.png Img0.png K2-308
309 왕실 雜史類 K2-309 漢瀋日記抄 한심일기초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-309
310 왕실 雜史類 K2-310 海東外史 해동외사 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-310
311 왕실 雜史類 K2-311 玄駒記 현구기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-311
312 왕실 雜史類 K2-312 皇帝讓位前後の重要日記 황제양위전후의중요일기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-312
313 왕실 雜史類 K2-313 稽古錄 계고록 11 - - Txt0.png Img0.png K2-313
314 왕실 雜史類 K2-314 國語 국어 4 - - Txt0.png Img0.png K2-314
315 왕실 雜史類 K2-315 國語 국어 6 - - Txt0.png Img0.png K2-315
316 왕실 雜史類 K2-316 近事聞見錄 근사문견록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-316
317 왕실 雜史類 K2-317 大東合邦論 대동합방론 1 - - Txt0.png Img0.png K2-317
318 왕실 雜史類 K2-318 讀史隨筆 독사수필 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-318
319 왕실 雜史類 K2-319 萬國史記 만국사기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-319
320 왕실 雜史類 K2-320 萬國略史 만국약사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-320
321 왕실 雜史類 K2-321 萬國略史 만국약사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-321
322 왕실 雜史類 K2-322 萬國政表 만국정표 4(32) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-322
323 왕실 雜史類 K2-323 明書纂要正綱 명서찬요정강 9 - 미인수 도서 link NoImg.png NoImg2.png
324 왕실 雜史類 K2-324 史要聚選 사요취선 5 - - Txt0.png Img0.png K2-324
325 왕실 雜史類 K2-325 聖政記 성정기 13 - - Txt0.png Img0.png K2-325
325-2 왕실 雜史類 K2-325-2 城津府亂民作梗時民人死傷與官舍公廨民家汁物燒火破失區別成冊 성진부난민작경시민인사상여관사공해민가즙물소화파실구별성책 1 - - Txt0.png Img0.png BInfo.png
326 왕실 雜史類 K2-326 續史略翼箋 속사략익전 6 - - Txt0.png Img0.png K2-326
327 왕실 雜史類 K2-327 養正小史 양정소사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-327
329 왕실 雜史類 K2-329 歷代會靈 역대회령 4 - - Txt0.png Img0.png K2-329
330 왕실 雜史類 K2-330 史要聚選 사요취선 1 - - Txt0.png Img0.png K2-330
331 왕실 雜史類 K2-331 戰國策 전국책 8 - - Txt0.png Img0.png K2-331
332 왕실 雜史類 K2-332 貞觀政要 정관정요 4 - - Txt0.png Img0.png K2-332
333 왕실 雜史類 K2-333 池氏鴻史 지씨홍사 17 - - Txt0.png Img0.png K2-333
334 왕실 雜史類 K2-334 泰西新史攬要 태서신사람요 2 - - Txt0.png Img0.png K2-334
335 왕실 史表類 K2-335 歷代帝王年紀 역대제왕연기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-335 歷代帝王年紀 역대제왕연기K2-335
336 왕실 史表類 K2-336 歷代帝王年表 역대제왕연표 2 - - Txt0.png Img0.png K2-336 歷代帝王年表 역대제왕연표K2-336
337 왕실 史表類 K2-337 歷代帝王傳世之圖 역대제왕전세지도 1 - - Txt0.png Img0.png K2-337
338 왕실 史表類 K2-338 列國政表 열국정표 1 - - Txt0.png Img0.png K2-338
339 왕실 史表類 K2-339 列聖年表 열성연표 1 - - Txt0.png Img0.png K2-339
340 왕실 史表類 K2-340 列聖朝誕生年表 열성조탄생연표 1 - - Txt0.png Img0.png K2-340
341 왕실 史表類 K2-341 天王家年表 천왕가연표 1 - - Txt0.png Img0.png K2-341 天王家年表 천왕가연표K2-341
342 왕실 史表類 K2-342 曆代圖 역대도 1 - - Txt0.png Img0.png K2-342
343 왕실 史表類 K2-343 韓史綮辨 한사계변 2 - - Txt0.png Img0.png K2-343
344 왕실 史評類 K2-344 讀史箚記 독사차기 4 - - Txt0.png Img0.png K2-344
345 왕실 史評類 K2-345 東萊先生音註唐鑑 동래선생음주당감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-345
346 왕실 史評類 K2-346 史記贊 사기찬 1 - - Txt0.png Img0.png K2-346
347 왕실 史評類 K2-347 歷代史論 역대사론 10(30) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-347
348 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-348 駕洛三王事蹟考 가락삼왕사적고 3 - - Txt0.png Img0.png K2-348
349 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-349 三陵誌狀續編 삼릉지장속편 1(13) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-349
350 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-350 璿寶輯略 선보집략 1 - - Txt0.png Img0.png K2-350
351 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-351 世子行蹟 세자행적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-351
352 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-352 世子行蹟 세자행적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-352
353 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-353 兩陵誌狀續編 양릉지장속편 1 - - Txt0.png Img0.png K2-353
354 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-354 兩陵誌狀續編 양릉지장속편 1(10) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-354
355 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-355 兩陵誌狀通紀 양릉지상통기 3(12) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-355
356 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-356 列聖御諱 열성어휘 1 - - Txt0.png Img0.png K2-356
357 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-357 列聖朝誕生略記 열성조탄생략기 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-357
358 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-358 녈셩지장통긔 열성지장통기 4 - - Txt0.png Img0.png K2-358
359 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-359 列聖誌狀通紀 열성지장통기 10 - - Txt0.png Img0.png K2-359
360 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-360 列聖誌狀通紀 열성지장통기 10(20) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-360
361 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-361 列聖誌狀通紀 열성지장통기 10 - - Txt0.png Img0.png K2-361
362 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-362 列聖誌狀通紀 열성지장통기 5(65) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-362
363 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-363 列聖誌狀通紀 열성지장통기 14(42) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-363
364 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-364 列聖誌狀通紀 열성지장통기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-364
365 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-365 列聖誌狀通紀 열성지장통기 3 - - Txt0.png Img0.png K2-365
366 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-366 列聖誌狀通紀 열성지장통기 23 - - Txt0.png Img0.png K2-366
367 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-367 列聖誌狀通紀 열성지장통기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-367
368 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-368 列聖誌狀通紀 열성지장통기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-368
369 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-369 列聖誌狀通紀 열성지장통기 1 - 全7冊 Txt0.png Img0.png K2-369
370 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-370 列后春秋表 열후춘추표 1 - - Txt0.png Img0.png K2-370
371 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-371 祖鑑 조감 2 - - Txt0.png Img0.png K2-371
372 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-372 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-372
373 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-373 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-373
374 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-374 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-374
375 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-375 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-375
376 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-376 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-376
377 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-377 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-377
378 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-378 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-378
379 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-379 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-379
380 왕실 傳記類-叢傳-王·王后 K2-380 祖鑑 조감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-380
381 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-381 家憲 가헌 1 - - Txt0.png Img0.png K2-381
382 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-382 古今歷代撮要 고금역대촬요 10 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
383 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-383 高麗名臣傳 고려명신전 6 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
384 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-384 光山李氏淵源錄 광산이씨연원록 3 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
385 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-385 九義士傳 구의사전 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
386 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-386 國朝故事 국조고사 2 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
387 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-387 國朝年代紀 국조연대기 2 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
388 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-388 國朝名臣言行錄 국조명신언행록 27 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
389 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-389 國朝名臣言行錄 국조명신언행록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-389
390 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-390 國朝人物志目錄 국조인물지목록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-390
391 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-391 國朝捷錄 국조첩록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-391
392 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-392 今古實記 금고실기 4 - - Txt0.png Img0.png K2-392
393 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-393 己卯錄 기묘록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-393
394 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-394 箕邦賢儒錄 기방현유록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-394
395 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-395 耆社志 기사지 8 - - Txt0.png Img0.png K2-395
396 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-396 耆社帖 기사첩 1 - - Txt0.png Img0.png K2-396
397 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-397 大東嘉言善行 대동가언선행 1 - - Txt0.png Img0.png K2-397
398 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-398 帶方世家言行錄 대방세가언행록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-398
399 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-399 陶山及門諸賢錄 도산급문제현록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-399
400 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-400 陶山及門諸賢錄 도산급문제현록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-400
401 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-401 桃源公遺蹟 도원공유적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-401
402 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-402 東國名賢記錄 동국명현기록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-402
403 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-403 東國名賢錄 동국명현록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-403
404 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-404 東國文獻 동국문헌 4 - - Txt0.png Img0.png K2-404
405 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-405 東陽世稿 동양세고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-405
406 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-406 東英文獻簪纓錄 동영문헌잠영록 13 - - Txt0.png Img0.png K2-406
407 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-407 東儒師友錄 동유사우록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-407
408 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-408 東鶴誌 동학지 1 - - Txt0.png Img0.png K2-408
409 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-409 明倫錄 명륜록 5 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-409
410 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-410 明義錄 명의록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-410
411 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-411 戊申昌義錄 무신창의록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-411
412 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-412 文廟享祀錄 문묘향사록 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-412
413 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-413 文淸錄 문청록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-413
414 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-414 文化柳氏孝烈行蹟 문화류씨효열행적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-414
415 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-415 密陽朴氏世譜 밀양박씨세보 2 - - Txt0.png Img0.png K2-415
416 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-416 密陽朴氏新羅事實 밀양박씨신라사실 1 - - Txt0.png Img0.png K2-416
417 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-417 密陽朴氏五忠實紀 밀양박씨오충실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-417
418 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-418 寶城宣氏五世忠義錄 보성선씨오세충의록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-418
419 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-419 報恩郡先生題命錄 보은군선생제명록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-419
420 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-420 三仁事蹟 삼인사적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-420
421 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-421 三忠錄 삼충록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-421
422 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-422 三忠實記 삼충실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-422
423 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-423 三學士傳 삼학사전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-423
424 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-424 三學士傳 삼학사전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-424
425 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-425 世舊錄 세구록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-425
426 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-426 世乘 세승 2 - - Txt0.png Img0.png K2-426
427 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-427 쇽명의록 속명의록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-427
428 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-428 續明義錄 속명의록 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-428
429 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-429 續修三綱錄 속수삼강록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-429
430 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-430 宋氏忠孝錄 송씨충효록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-430
431 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-431 秀巖誌 수암지 1 - - Txt0.png Img0.png K2-431
432 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-432 崧陽耆舊傳 숭양기구전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-432
433 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-433 崇孝錄 숭효록 14 - - Txt0.png Img0.png K2-433
434 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-434 新羅朴氏溯源錄 신라박씨소원록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-434
435 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-435 雙忠錄 쌍충록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-435
436 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-436 安東鄕孫事蹟 안동향손사적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-436
437 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-437 巖隱府君家狀 암은부군가장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-437
438 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-438 兩賢事實錄 양현사실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-438
439 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-439 御定人瑞錄 어정인서록 2(6) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-439
440 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-440 漁樵窩兩世三綱錄 어초와양세삼강록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-440
441 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-441 麗朝忠烈錄 여조충렬록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-441
442 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-442 驪興閔氏家乘記略 여흥민씨가승기략 6 - - Txt0.png Img0.png K2-442
443 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-443 延安車氏世攷 연안차씨세고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-443
444 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-444 永陽四難倡義錄 영양사란창의록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-444
445 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-445 完山誌狀 완산지장 3 - - Txt0.png Img0.png K2-445
446 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-446 王予仁城君孝愍公世家行錄 왕여인성군효민공세가행록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-446
447 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-447 龍川府忠烈祠躋享三十公行蹟成冊 용천부충렬사제향삼십공행적성책 1 - - Txt0.png Img0.png K2-447
448 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-448 月城家史 월성가사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-448
449 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-449 栗谷牛溪二先生年譜 율곡우계이선생연보 4 - - Txt0.png Img0.png K2-449
450 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-450 義會堂忠義集傳 의회당충의집전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-450
452 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-452 李氏兩賢實紀 이씨양현실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-452
453 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-453 儒賢列傳 유현열전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-453
454 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-454 柏冶張先生實蹟 백야장선생실적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-454
455 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-455 全氏冠冕錄 전씨관면록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-455
456 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-456 全州崔氏家狀 전주최씨가장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-456
457 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-457 靖北祠四賢實記 정북사사현실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-457
458 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-458 正史彙鑑 정사휘감 4 - - Txt0.png Img0.png K2-458
459 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-459 朝鮮貴族履歷書 조선귀족이력서 1 - - Txt0.png Img0.png K2-459
460 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-460 朝鮮名家索引 조선명가색인 4 - - Txt0.png Img0.png K2-460
461 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-461 朝鮮人名辭典 조선인명사전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-461
462 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-462 朝宗巖立廟文附遺臣諸家錄 조종암입묘문부유신제가록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-462
463 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-463 朝宗巖誌 조종암지 1 - - Txt0.png Img0.png K2-463
464 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-464 尊華錄 존화록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-464
465 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-465 宗班行蹟 종반행적 4 - - Txt0.png Img0.png K2-465
466 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-466 晉陽鄭氏家牒 진양정씨가첩 1 - - Txt0.png Img0.png K2-466
467 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-467 晉州鄭氏忠孝錄 진주정씨충효록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-467
468 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-468 昌寧成氏文行列傳 창녕성씨문행열전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-468
469 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-469 天啓丁卯兩湖擧義錄 천계정묘양호거의록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-469
470 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-470 忠烈祠志 충렬사지 4 - - Txt0.png Img0.png K2-470
471 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-471 忠烈祠志 충렬사지 2 - - Txt0.png Img0.png K2-471
472 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-472 忠烈實錄 충렬실록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-472
473 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-473 忠烈實錄 충렬실록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-473
474 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-474 忠壯公遺事 충장공유사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-474
475 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-475 七公子傳 칠공자전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-475
476 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-476 台司考 태사고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-476
477 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-477 太師廟事蹟 태사묘사적 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-477
479 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-479 坡平尹氏三綱錄 파평윤씨삼강록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-479
480 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-480 表忠祠志 표충사지 1 - - Txt0.png Img0.png K2-480
481 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-481 豊川盧氏家學十圖 풍천노씨가학십도 1 - - Txt0.png Img0.png K2-481
482 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-482 鶴城三綱行實錄 학성삼강행실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-482
483 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-483 海東高僧傳 해동고승전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-483
484 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-484 海東名將傳 해동명장전 3 - - Txt0.png Img0.png K2-484
485 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-485 海東名將傳 해동명장전 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-485
486 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-486 海東三綱錄 해동삼강록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-486
487 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-487 海東臣鑑 해동신감 2 - - Txt0.png Img0.png K2-487
488 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-488 海州吳氏家乘 해주오씨가승 6 - - Txt0.png Img0.png K2-488
489 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-489 海州崔氏世德錄 해주최씨세덕록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-489
490 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-490 海平尹氏志 해평윤씨지 7 - - Txt0.png Img0.png K2-490
491 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-491 湖南節義錄 호남절의록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-491
492 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-492 華東忠義錄 화동충의록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-492
493 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-493 皇壇參班遺臣諸家錄 황단참반유신제가록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-493
494 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-494 皇朝遺民錄 황조유민록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-494
495 왕실 傳記類-叢傳-一般 K2-495 熙朝軼事 희조일사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-495
498 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-498 監察姓彙 감찰성휘 1 - - Txt0.png Img0.png K2-498
499 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-499 江華府先生案 강화부선생안 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-499
503 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-503 官案 관안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-503
504 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-504 國朝相臣錄 국조상신록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-504
505 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-505 國朝典攷 국조전고 3 - - Txt0.png Img0.png K2-505
506 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-506 宮內府官 궁내부관 1 - - Txt0.png Img0.png K2-506
507 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-507 宮內府所管職員陞等抄錄 궁내부소관직원승등초록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-507
508 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-508 錦營公案 금영공안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-508
509 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-509 羅州押海丁氏述先錄 나주압해정씨술선록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-509
512 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-512 爛後軍案 난후군안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-512
513 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-513 內吹定例 내취정례 1 - - Txt0.png Img0.png K2-513
514 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-514 陵案 능안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-514
515 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-515 郯述 담술 4 - - Txt0.png Img0.png K2-515
516 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-516 塘報手案 당보수안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-516
517 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-517 堂下武臣官案 당하무신관안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-517
518 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-518 都摠府先生錄 도총부선생록 4 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
519 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-519 燈籠軍案 등롱군안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-519
520 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-520 登壇錄 등단록 7 - - Txt0.png Img0.png K2-520
521 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-521 登壇錄 등단록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-521
522 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-522 枚卜錄 매복록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-522
524 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-524 明陵先生案 명릉선생안 2 - - Txt0.png Img0.png K2-524
526 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-526 名世叢攷 명세총고 8 - - Txt0.png Img0.png K2-526
527 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-527 名世叢考 명세총고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-527
528 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-528 名世叢考 명세총고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-528
530 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-530 武陞資錄 무승자록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-530
531 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-531 文科講經試官望冊 문과강경시관망책 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-531
533 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-533 文臣仕籍 문신사적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-533
534 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-534 文蔭陞資錄 문음승자록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-534
535 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-535 文品案 문품안 2 - - Txt0.png Img0.png K2-535
536 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-536 文衡錄 문형록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-536
537 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-537 未通淸文臣官案 미통청문신관안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-537
538 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-538 別單集 별단집 1 - - Txt0.png Img0.png K2-538
539 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-539 卜馬案 복마안 2 - - Txt0.png Img0.png K2-539
540 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-540 武衛所下隸姓名都案 무위소하예성명도안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-540
546 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-546 三六攷 삼륙고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-546
547 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-547 商務社別單成冊 상무사별단성책 1 - - Txt0.png Img0.png K2-547
550 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-550 巡令軍案 순령군안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-550
551 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-551 純宗繼后尹氏伺侯錄 순종계후윤씨사후록 3 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
552 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-552 順昌園先生案 순창원선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
553 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-553 承寧府官案 승녕부관안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
555 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-555 侍講院主事先生案 시강원주사선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
556 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-556 實錄廳題名記 실록청제명기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-556
557 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-557 實錄廳題名記 실록청제명기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-557
558 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-558 實錄廳題名記 실록청제명기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-558
559 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-559 實錄廳題名記 실록청제명기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-559
560 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-560 實錄廳題名記 실록청제명기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-560
561 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-561 陽川郡先生案 양천군선생안 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-561
562 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-562 寧陵參奉先生案 영릉참봉선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
563 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-563 英陵寢郞先生案 영릉침랑선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
564 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-564 英廟御筆落點 영묘어필낙점 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-564
566 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-566 禮式院先生案 예식원선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
571 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-571 外案 외안 4 - - Txt0.png Img0.png K2-571
572 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-572 外案 외안 2 - - Txt0.png Img0.png K2-572
573 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-573 外職朔數 외직삭수 1 - - Txt0.png Img0.png K2-573
574 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-574 右司軍案 우사군안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
575 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-575 蔭案 음안 3 - - Txt0.png Img0.png K2-575
576 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-576 懿孝殿令祀丞先生案 의효전영사승선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
577 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-577 懿孝殿提調先生案 의효전제조선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
578 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-578 李王職職員案 이왕직직원안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-578
579 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-579 吏曹參上窠官案 이조참상과관안 5 - - Txt0.png Img0.png K2-579
580 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-580 翊衛司先生案 익위사선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
581 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-581 一不經守令國子文臣官案 일불경수령국자문신관안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-581
582 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-582 長陵先生案 장릉선생안 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
583 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-583 長陵職員移動簿 장릉직원이동부 1 - - Txt0.png Img0.png K2-583
584 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-584 帳幕軍案 장막군안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-584
585 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-585 政堂故事 정당고사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-585
586 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-586 政錄 정록 5 - - Txt0.png Img0.png K2-586
587 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-587 祭單 제단 10 - - Txt0.png Img0.png K2-587
588 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-588 太僕提調先生案 태복제조선생안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-588
590 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-590 大祭時差備記 대제시차비기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-590
591 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-591 宗班行蹟 종반행적 4 - - Txt0.png Img0.png K2-591
596 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-596 宗簿寺提調先生案 종부시제조선생안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-596
601 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-601 職官考 직관고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-601
603 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-603 淸選考 청선고 16 - - Txt0.png Img0.png K2-603
611 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-611 太皇帝陛下御前問安署名錄 태황제폐하어전문안서명록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-611 太皇帝陛下御前問安署名錄 태황제폐하어전문안서명록K2-611
612 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-612 太皇帝陛下御前問安署名錄 태황제폐하어전문안서명록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-612 太皇帝陛下御前問安署名錄 태황제폐하어전문안서명록K2-612
615 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-615 鶴塘銓攷 학당전고 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-615
616 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-616 翰苑故事 한원고사 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-616
620 왕실 傳記類-叢傳-官·軍案 K2-620 皇太子陛下睿前問安署名錄 황태자폐하예전문안서명록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-620 皇太子陛下睿前問安署名錄 황태자폐하예전문안서명록K2-620
622 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-622 國朝功臣錄 국조공신록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-622
623 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-623 保社原從功臣改修錄券 보사원종공신개수녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-623
624 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-624 奮武原從功臣錄券 분무원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-624
625 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-625 宣武原從功臣錄券 선무원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-625
626 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-626 昭武原從功臣錄券 소무원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-626
627 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-627 十九功臣會盟錄 십구공신회맹록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-627
628 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-628 揚武原從功臣錄券 양무원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-628
629 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-629 御諱原從功臣帖 어휘원종공신첩 1 - - Txt0.png Img0.png K2-629
630 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-630 寧社原從功臣錄券 영사원종공신녹권 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-630
631 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-631 二十功臣會盟錄 이십공신회맹록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-631
632 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-632 二十一功臣會盟錄 이십일공신회맹록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-632
633 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-633 二十一功臣會盟錄 이십일공신회맹록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-633
634 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-634 宗廟配享功臣錄 종묘배향공신록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-634
636 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-636 佐翼原從功臣錄券 좌익원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-636
637 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-637 振武原從功臣錄券 진무원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-637
638 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-638 扈聖原從功臣錄券 호성원종공신녹권 1 - - Txt0.png Img0.png K2-638
639 왕실 傳記類-叢傳-功臣錄 K2-639 會盟錄 회맹록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-639
640 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-640 農商工部雇聘外國人案 농상공부고빙외국인안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-640
641 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-641 史漢一統 사한일통 16 - - Txt0.png Img0.png K2-641
642 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-642 宋名臣言行錄補遺 송명신언행록보유 17 - - Txt0.png Img0.png K2-642
643 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-643 宋朱晦菴先生名臣言行錄 송주회암선생명신언행록 18 - - Txt0.png Img0.png K2-643
644 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-644 歷代臣鑒 역대신감 6 - - Txt0.png Img0.png K2-644
645 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-645 歷代將鑑博議 역대장감박의 5 - - Txt0.png Img0.png K2-645
646 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-646 漢史列傳抄 한사열전초 4 - - Txt0.png Img0.png K2-646
647 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-647 漢雋 한준 4 - - Txt0.png Img0.png K2-647
648 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-648 漢艸 한초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-648
649 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-649 皇明世說新語 황명세설신어 4 - - Txt0.png Img0.png K2-649
650 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-650 皇明玉牒紀略 황명옥첩기략 1 - - Txt0.png Img0.png K2-650
651 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-651 皇明理學名臣言行錄 황명이학명신언행록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-651
652 왕실 傳記類-叢傳-外國人 K2-652 希賢錄 희현록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-652
653 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-653 健陵誌狀 건릉지장 2(48) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-653
654 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-654 健陵誌狀續編 건릉지장속편 1(17) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-654
655 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-655 健陵誌狀續編 건릉지장속편 1 - - Txt0.png Img0.png K2-655
656 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-656 景陵誌狀 경릉지장 1(9) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-656
657 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-657 景陵誌狀 경릉지장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-657
658 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-658 景廟行狀 경묘행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-658
659 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-659 景宗德文翼武純仁宣孝大王行狀 경종덕문익무순인선효대왕행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-659
660 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-660 高宗太皇帝行狀 고종태황제행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-660
661 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-661 東明事題集註 동명사제집주 1 - - Txt0.png Img0.png K2-661
662 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-662 神貞王后行狀草 신정왕후행장초 1 - - Txt0.png Img0.png K2-662
663 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-663 兩朝弘倫錄 양조홍륜록 4 - - Txt0.png Img0.png K2-663
664 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-664 御製仁淑元嬪行狀 어제인숙원빈행장 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-664
665 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-665 延慶墓誌輓 연경묘지만 1 - - Txt0.png Img0.png K2-665
666 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-666 寧陵誌狀 영릉지장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-666
667 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-667 寧陵誌狀 영릉지장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-667
668 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-668 睿陵誌狀 예릉지장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-668
669 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-669 睿陵誌狀 예릉지장 1(11) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-669
670 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-670 元陵誌狀續編 원릉지장속편 1(10) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-670
671 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-671 元陵誌狀續編 원릉지장속편 1 - - Txt0.png Img0.png K2-671
672 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-672 綏陵誌狀 수릉지장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-672
673 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-673 綏陵誌狀 수릉지장 1(14) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-673
674 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-674 李王殿下實記目錄案 이왕전하실기목록안 1 - - Txt0.png Img0.png K2-674
675 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-675 仁陵誌狀 인릉지장 1(16) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-675
676 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-676 仁祖大王行狀 인조대왕행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-676
677 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-677 昌德宮李王實記 창덕궁이왕실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-677
678 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-678 行錄 행록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-678 行錄 행록K2-678
679 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-679 行狀 행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-679
680 왕실 傳記類-別傳-王·王后 K2-680 顯宗純文肅武敬仁彰孝大王行狀 현종순문숙무경인창효대왕행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-680
681 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-681 角干先生實記 각간선생실기 3 - - Txt0.png Img0.png K2-681
682 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-682 艮齋年譜 간재연보 3 - - Txt0.png Img0.png K2-682
683 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-683 江城君事實錄 강성군사실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-683
684 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-684 江湖先生實錄 강호선생실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-684
685 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-685 景賢錄 경현록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-685
686 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-686 景賢錄 경현록 3 - - Txt0.png Img0.png K2-686
687 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-687 古溪亭實記 고계정실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-687
688 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-688 故工曹判書梁憲洙諡狀 고공조판서양헌수시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-688
689 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-689 故司業贈吏曹判書兼成均祭酒鮮于公諡狀 고사업증이조판서겸성균제주선우공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-689
690 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-690 故崇祿大夫內部大臣趙公秉弼諡狀 고숭록대부내부대신조공병필시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-690
691 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-691 故崇政大夫行禮曹判書李公諡狀 고숭정대부행예조판서이공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-691
692 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-692 故議政府參政申公箕善諡狀 고의정부참정신공기선시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-692
693 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-693 故縣監東洲成先生諡狀 고현감동주성선생시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-693
694 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-694 昆山君襄胡公事實 곤산군양호공사실 1 - - Txt0.png Img0.png K2-694
695 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-695 過庭錄 과정록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-695
696 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-696 狂奴子事蹟 광노자사적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-696
697 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-697 嶠南公蹟 교남공적 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K2-697
698 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-698 龜山年譜 구산연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-698
699 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-699 菊齋先生實紀 국재선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-699
700 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-700 權公文海諡狀 권공문해시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-700
701 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-701 權公山海諡狀 권공산해시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-701
702 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-702 權公正忱諡狀 권공정침시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-702
703 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-703 權忠莊公實紀 권충장공실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-703
705 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-705 錦浦實紀 금포실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-705
706 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-706 己卯遺蹟 기묘유적 2 - - Txt0.png Img0.png K2-706
707 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-707 金公永穆諡狀 김공영목시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-707
708 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-708 金是聲記事 김시성기사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-708
709 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-709 金氏世孝圖 김씨세효도 1 - - Txt0.png Img0.png K2-709
710 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-710 金履陽行狀 김이양행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-710
711 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-711 金忠壯公遺事 김충장공유사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-711
712 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-712 金忠壯遺事序 김충장유사서 1 - - Txt0.png Img0.png K2-712
713 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-713 蘭谷先生年譜 난곡선생연보 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-713
714 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-714 南溪先生年譜附錄 남계선생연보부록 2 - - Txt0.png Img0.png K2-714
715 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-715 南溪先生年譜附錄 남계선생연보부록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-715
716 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-716 南公獻敎諡狀 남공헌교시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-716
717 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-717 南村實記 남촌실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-717
718 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-718 老孝子忠臣公事實錄 노효자충신공사실록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-718
719 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-719 農隱先生實記 농은선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-719
720 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-720 丹溪先生實紀 단계선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-720
721 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-721 丹巖先生年譜 단암선생연보 5 - - Txt0.png Img0.png K2-721
722 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-722 大山先生實紀 대산선생실기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-722
723 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-723 大華嚴首座圓通兩重大師均如傳 대화엄수좌원통양중대사균여전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-723
724 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-724 桃村先生實記 도촌선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-724
725 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-725 獨樂齋集 독요재집 1 - - Txt0.png Img0.png K2-725
726 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-726 桐漁年譜 동어연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-726
727 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-727 同知中樞府事贈兵曹判書李公諡狀 동지중추부사증병조판서이공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-727
728 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-728 晩雲遺蹟 만운유적 2 - - Txt0.png Img0.png K2-728
729 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-729 晩翠堂實紀 만취당실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-729
730 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-730 忘窩先生年譜 망와선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-730
731 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-731 梅雪軒先生實記 매설헌선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-731
732 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-732 明巖先生實紀 명암선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-732
733 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-733 明齋先生言行錄 명재선생언행록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-733
734 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-734 慕菴孝行錄 모암효행록 3(12) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-734
735 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-735 無名鑑 무명감 1 - - Txt0.png Img0.png K2-735
736 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-736 武烈公本傳 무열공본전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-736
737 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-737 墨溪先生實記 묵계선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-737
738 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-738 文獻公實記 문헌공실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-738
739 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-739 文獻公實記 문헌공실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-739
740 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-740 眉叟先生編年紀事 미수선생편년기사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-740
741 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-741 眉叟許先生年譜 미수허선생년보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-741
742 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-742 朴公洪壽諡狀 박공홍수시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-742
743 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-743 厖村先生年譜 방촌선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-743
744 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-744 白江先生年譜 백강선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-744
745 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-745 百世錄 백세록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-745
746 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-746 栢冶張先生行狀 백야장선생행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-746
747 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-747 白雲齋忠毅公實紀 백운재충의공실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-747
748 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-748 百拙齋年譜 백졸재연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-748
749 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-749 輔國兼吏曹判書李公淳翼諡狀 보국겸이조판서이공순익시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-749
750 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-750 輔國崇祿大夫領敦寧府事兼五衛都摠府都摠管淸城府院君金公諡狀 보국숭록대부령돈영부사겸오위도총부도총관청성부원군김공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-750
751 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-751 輔國議政府參政徐公 보국의정부참정서공 1 - - Txt0.png Img0.png K2-751
752 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-752 寶白堂先生實紀 보백당선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-752
753 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-753 寶白堂先生實紀 보백당선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-753
754 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-754 沙溪先生實紀 사계선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-754
755 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-755 三斯齋實記 삼사재실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-755
756 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-756 三松齋實記 삼송재실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-756
757 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-757 三憂堂文先生實記 삼우당문선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-757
758 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-758 三六齋先生年譜 삼육재선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-758
759 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-759 三乎堂實記 삼호당실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-759
760 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-760 庠生公年譜 상생공연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-760
761 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-761 庠生公年譜 상생공연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-761
762 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-762 石江實記 석강실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-762
763 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-763 石潭先生年譜 석담선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-763
764 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-764 石軒先生實記 석헌선생실기 1(2) - 복본 Txt0.png Img0.png K2-764
765 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-765 先府君行狀 선부군행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-765
766 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-766 松谷先生年譜 송곡선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-766
767 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-767 松潭先生遺事 송담선생유사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-767
768 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-768 松庵先生實紀 송암선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-768
769 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-769 松齋先生實紀 송재선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-769
770 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-770 樹烈千秋傳 수열천추전 2 - - Txt0.png Img0.png K2-770
771 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-771 崇祿大夫刑曺判書張公錫龍諡狀 숭록대부형조판서장공석룡시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-771
772 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-772 崇政大夫掌禮院卿霞堂李公根秀諡狀 숭정대부장예원경하당이공근수시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-772
773 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-773 市南先生年譜 시남선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-773
774 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-774 愼獨齊先生年譜 신독제선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-774
775 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-775 雙淸堂題詠 쌍청당제영 1 - - Txt0.png Img0.png K2-775
776 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-776 愛日堂伸復錄 애일당신복록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-776
777 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-777 冶隱先生行狀 야은선생행장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-777
778 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-778 冶隱集 야은집 3 - - Txt0.png Img0.png K2-778
779 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-779 藥泉年譜 약천연보 3 - - Txt0.png Img0.png K2-779
780 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-780 大司馬實紀 양대사마실기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-780
781 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-781 大司馬實紀 양대사마실기 5 - - Txt0.png Img0.png K2-781
782 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-782 陽坡年記 양파연기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-782
783 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-783 御賜棠溪金公寶硯記蹟 어사당계김공보연기적 1 - - Txt0.png Img0.png K2-783
784 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-784 嚴先生旋忠錄 엄선생선충록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-784
785 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-785 旅軒先生年譜 여헌선생연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-785
786 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-786 黎湖先生年譜 여호선생연보 2 - - Txt0.png Img0.png K2-786
787 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-787 易東先生實記 역동선생실기 3 - - Txt0.png Img0.png K2-787
788 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-788 烈成公年譜 열성공연보 1 - - Txt0.png Img0.png K2-788
789 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-789 五峰先生實記 오봉선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-789
790 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-790 玩休齋先生實記 완휴재선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-790
791 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-791 尤菴先生言行錄 우암선생언행록 1 - - Txt0.png Img0.png K2-791
792 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-792 尤菴先生年譜 우암선생연보 5 - - Txt0.png Img0.png K2-792
793 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-793 愚齋先生實記 우재선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-793
794 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-794 愚齋先生實記 우재선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-794
795 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-795 迃拙齋先生實記 우졸재선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-795
796 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-796 原興君贈左贊成邊公諡狀 원흥군증좌찬성변공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-796
797 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-797 兪公莘煥諡狀 유공신환시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-797
798 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-798 柳武愍家藏遺事 유무민가장유사 2 - - Txt0.png Img0.png K2-798
799 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-799 尹公銑諡狀 윤공선시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-799
800 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-800 尹忠憲公實記 윤충헌공실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-800
801 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-801 凝溪先生實記 응계선생실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-801
802 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-802 義士吳公事實 의사오공사실 1 - - Txt0.png Img0.png K2-802
803 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-803 李公象靖諡狀 이공상정시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-803
804 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-804 李文靖公實紀 이문정공실기 1 - - Txt0.png Img0.png K2-804
805 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-805 彛齋先生實紀 이재선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-805
806 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-806 烟村先生遺稿 연촌선생유고 1 - - Txt0.png Img0.png K2-806
807 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-807 林將軍傳 임장군전 1 - - Txt0.png Img0.png K2-807
808 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-808 壬辰都元師權公遺事 임진도원사권공유사 1 - - Txt0.png Img0.png K2-808
809 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-809 林忠愍公實紀 임충민공실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-809
810 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-810 資憲大夫吏曹判書南公諡狀 자헌대부이조판서남공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-810
811 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-811 資憲大夫知敦寧司事沈公諡狀 자헌대부지돈녕사사심공시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-811
812 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-812 潛窩先生實紀 잠와선생실기 2 - - Txt0.png Img0.png K2-812
813 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-813 鄭公海崙諡狀 정공해륜시장 1 - - Txt0.png Img0.png K2-813
814 왕실 傳記類-別傳-一般 K2-814 正二品資憲大夫宮內府特進官李公寅轍諡狀 정이품자헌대부궁내부특진관이공인철시장 1 - - Txt0.png Img0.png