R1901A-01-02-16

DH 교육용 위키
이동: 둘러보기, 검색

신축진찬의궤

辛丑進饌儀軌二

詔勅

辛丑五月十三日

口傳下敎曰頒花處所宜祿門外爲之
口傳下敎曰今日當賜饌頒花矣議政府宮內府勅任官以上閣臣玉堂春桂坊承史畱待之意令宮內府知委
口傳下敎曰翌日會酌退定於陰曆十六日再翌日會酌退定於十八日
口傳下敎曰稧屛依丁亥年例爲之儀軌處所敎坊司爲之物力令度支部限一千元區劃如或不足隨所入加劃員役則會同日量宜酌定事分付