Difference between revisions of "K2-3368 壯勇營故事 장용영고사"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(새 문서: link=장서각 본도서 한국본 원문자료 열람#장서각 한국본 史部 목록 {{장서각 고서 |분  류 : = 장서각 본도서-한...)
 
Line 4: Line 4:
 
|서  명 : = 壯勇營故事(장용영고사)
 
|서  명 : = 壯勇營故事(장용영고사)
 
|청구기호 : = K2-3368
 
|청구기호 : = K2-3368
|관련정보 : = 1책
+
|관련정보 : = 9책
 
|이용가능 서비스}}
 
|이용가능 서비스}}
  

Revision as of 22:20, 13 May 2018

Backward.png해제 보기 청구기호별 원문IMG 보기 책별 원문IMG 보기 (간략URL)
Txt0.png Img0.png