Difference between revisions of "K2-2129 禮服 예복"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(새 문서: link=장서각 본도서 한국본 원문자료 열람#장서각 한국본 史部 목록 {{장서각 고서 |분  류 : = 장서각 본도서-한...)
 
Line 4: Line 4:
 
|서  명 : = 禮服(예복)
 
|서  명 : = 禮服(예복)
 
|청구기호 : = K2-2129
 
|청구기호 : = K2-2129
|관련정보 : = 1책
+
|관련정보 : = 1(2)책
 
|이용가능 서비스}}
 
|이용가능 서비스}}
  

Revision as of 22:32, 26 September 2019

Backward.png


해제 보기 청구기호별 원문IMG 보기 책별 원문IMG 보기 (간략URL)
Txt0.png Img0.png
  • K2-2129:1
  • K2-2129:2