Difference between revisions of "2019 啓蒙篇 04 - 06"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(Sentence 4 : (Mo Ran))
(Sentence 4 : (Mo Ran))
Line 47: Line 47:
 
=='''Translation'''==
 
=='''Translation'''==
  
==='''Sentence 4 : (Mo Ran)'''===
+
==='''Sentence 4 : Mo Ran'''===
 
----
 
----
 
There are five planets in the sky, which are Venus, Jupiter, Mercury, Mars, Saturn, and there are mansions of twenty-eight stars, which are  ''kak·hang·chŏ·pang·sim·mi·ki, tu·u·nyŏ·hŏ·wi·sil·pyŏk, ''kyu·lu·wi·myo·p'il·cha·sam, chŏng·kwi·lyu·sŏng·chang·ik·chin''.
 
There are five planets in the sky, which are Venus, Jupiter, Mercury, Mars, Saturn, and there are mansions of twenty-eight stars, which are  ''kak·hang·chŏ·pang·sim·mi·ki, tu·u·nyŏ·hŏ·wi·sil·pyŏk, ''kyu·lu·wi·myo·p'il·cha·sam, chŏng·kwi·lyu·sŏng·chang·ik·chin''.

Revision as of 20:46, 4 July 2019

Original Script

4.
天有緯星하니, 金木水火土五星이 是也요,

有經星하니, 角亢氐房心尾箕, 斗牛女虛危室壁, 奎婁胃昴畢觜參, 井鬼柳星張翼軫, 二十八宿가 是也라.
  • 是: this
  • 也 (pause marker) (cf.) A B 也: A (is) B


天有緯星金木水火土五星是也有經星角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫二十八宿是也


5.

一晝夜之內에 有十二時하니, 十二時會가 而爲一日하고

三十日會이 而爲一月하고 十有二月合이 而成一歲니라.

月或有小月하니, 小月則二十九日이 爲一月하고,

歲或有閏月하니, 有閏則十三月이 成一歲라.
  • VP1 而 VP2 : VP1 and then VP2
  • 爲 N: (1) to become/change into N; (2) to make N
  • A 之 B: A’s B


一晝夜之內有十二時十二時會而爲一日三十日會而爲一月十有二月合而成一歲月或有小月小月則二十九日爲一月歲或有閏月有閏則十三月成一歲


6.

十二時者는 卽地之十二支也니 所謂十二支者는

子丑寅卯辰巳午未辛酉戌亥也요

天有十干하니 所謂十干者는

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也니라.
  • 即: namely (cop.)
  • 所V: that which (S) V (cf.) 所謂: so-called
  • N1 有N2: N1 have N2


十二時者卽地之十二支也所謂十二支者子丑寅卯辰巳午未辛酉戌亥也天有十干 所謂十干者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也
 


Translation

Sentence 4 : Mo Ran


There are five planets in the sky, which are Venus, Jupiter, Mercury, Mars, Saturn, and there are mansions of twenty-eight stars, which are kak·hang·chŏ·pang·sim·mi·ki, tu·u·nyŏ·hŏ·wi·sil·pyŏk, kyu·lu·wi·myo·p'il·cha·sam, chŏng·kwi·lyu·sŏng·chang·ik·chin.

Sentence 5 : (name)


(abcd)

Sentence 6 : (name)


(abcd)