Difference between revisions of "(옻골) 1691년 병조 취재첩"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(새 문서: =='''개요'''== link=(고문서) 대구 옻골 慶州崔氏 百弗庵 古文書#古文書 目次 * 강독교재 상권 5면 =='''원문'''== ...)
(No difference)

Revision as of 11:35, 19 August 2019

개요

Backward.png
  • 강독교재 상권 5면

원문

Img0.png
탈초 및 정서 번역

01 

abcd

주석