Difference between revisions of "장서각 일본본 목록"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(일본본 經部 목록)
(일본본 經部 목록)
Line 52: Line 52:
 
This list is sortable by title, genre, and a call number.
 
This list is sortable by title, genre, and a call number.
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;background-color:#fdfdfd;" width="80%"
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;background-color:#fdfdfd;" width="80%"
! style="width:4%;background-color:#a9c1d6;color;"| 순번|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 분류|| style="width:5%;background-color:#a9c1d6;" | 청구기호|| style="width:10%;background-color:#a9c1d6;" | 서명(원문)|| style="width:10%;background-color:#a9c1d6;" | 서명(현대 한글) || style="width:5%;background-color:#a9c1d6;" | 책수<br/>(복본 포함) || style="width:15%;background-color:#a9c1d6;" | 저자|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 비고|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 해제 보기||style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 청구기호별<br/>원문IMG 보기
+
! style="width:4%;background-color:#a9c1d6;color;"| 순번|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 분류|| style="width:5%;background-color:#a9c1d6;" | 청구기호|| style="width:10%;background-color:#a9c1d6;" | 서명(원문)|| style="width:10%;background-color:#a9c1d6;" | 서명(현대 한글) || style="width:5%;background-color:#a9c1d6;" | 책수<br/>(복본 포함) || style="width:12%;background-color:#a9c1d6;" | 저자|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 비고|| style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 해제 보기||style="width:7%;background-color:#a9c1d6;" | 청구기호별<br/>원문IMG 보기
 
|-
 
|-
 
|1||總經類||J1-1||九經談||구경담||4(8)||大田才佐(德川) 著||-||[[파일:NoTxt.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=J1-1]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=J1-1]]
 
|1||總經類||J1-1||九經談||구경담||4(8)||大田才佐(德川) 著||-||[[파일:NoTxt.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=J1-1]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=J1-1]]

Revision as of 13:45, 22 May 2019
  • Txt0.png : 藏書閣 韓國本 解題 열람 가능 | NoTxt.png : 解題 집필 중. 완료시 업데이트 예정
  • Img0.png : 청구기호에 해당하는 전체 원문IMG 열람 가능


  •  View Jangseogak collections: books and fascicles
The lists of the Jangseogak collections are provided below.
The digital images of the Jangseogak collections are available at the Jangseogak collections digital image service website(http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage).  • Txt0.png : Viewing 藏書閣 韓國本 解題 is in service.| NoTxt.png : 解題 will be updated when the project is completed.
  • Img0.png : The entirety of each item with a call number is viewable.
일본본 經部 목록

Rewind1.png

This list is sortable by title, genre, and a call number.

순번 분류 청구기호 서명(원문) 서명(현대 한글) 책수
(복본 포함)
저자 비고 해제 보기 청구기호별
원문IMG 보기
1 總經類 J1-1 九經談 구경담 4(8) 大田才佐(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
2 總經類 J1-2 (改正音訓)五經 (개정음훈)오경 11 後藤世鈞(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
3 總經類 J1-3 (改正音訓)五經 (개정음훈)오경 11 後藤世鈞(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
4 總經類 J1-4 (改正音訓)五經 (개정음훈)오경 11 後藤世鈞(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
5 總經類 J1-5 五經 오경 11 廣德館(德川) 校正 - NoTxt.png Img0.png
6 總經類 J1-6 五經 오경 11 後藤世鈞(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
7 總經類 J1-7 (改正音訓)五經 (개정음훈)오경 11 後藤世鉤(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
8 總經類 J1-8 (改正音訓)五經 (개정음훈)오경 11(22) 後藤世鈞(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
9 總經類 J1-9 (音訓圖說)五經 (음훈도설)오경 11(22) 西尾壽閑(德川) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
10 總經類 J1-10 (改訂音訓)五經 (개정음훈)오경 11 明倫館(日) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
11 總經類 J1-11 (音訓校正)五經 (음훈교정)오경 6 程碩(宋) 撰 - NoTxt.png Img0.png
12 總經類 J1-12 (官板)五經大全 (관판)오경대전 128 胡廣(明) 等 奉勅纂編 - NoTxt.png Img0.png
13 總經類 J1-13 (首書)五經集註 (수서)오경집주 56 朱熹(宋) 集註 - NoTxt.png Img0.png
14 總經類 J1-14 (改正)五經集註 (개정)오경집주 58 朱熹(宋) 集註 - NoTxt.png Img0.png
15 總經類 J1-15 (首書)五經集註 (수서)오경집주 43 朱熹(宋) 集註 - NoTxt.png Img0.png
16 總經類 J1-16 (首書)五經集註 (수서)오경집주 43(73) 朱熹(宋) 集註 - NoTxt.png Img0.png
17 總經類 J1-17 (首書)五經集註 (수서)오경집주 43(58) 朱熹(宋) 集註 - NoTxt.png Img0.png
18 易類 J1-18 古易精義大成 고역정의대성 1 新井佑登(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
19 易類 J1-19 古周易經斷.內·外籍 고주역경단.내·외적 20 新井佑登(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
20 易類 J1-20 古周易訂話 고주역정화 8 何楷(明) 著 - NoTxt.png Img0.png
21 易類 J1-21 (歐腸文忠公)周易童予問(井)周易或問 (구장문춘공)주역동여문(정)주역혹문 1 歐陽修(宋) 著 - NoTxt.png Img0.png
22 易類 J1-22 (御纂)周易折中(及)卷首 (어찬)주역절중(급)권수 20 李光地(淸) 奉勅撰 - NoTxt.png Img0.png
23 易類 J1-23 易經蒙引 역경몽인 24 蔡淸(明) 著. 宋喜公重訂. 顯吐者未詳. 野田庄右衛門版 - NoTxt.png Img0.png
24 易類 J1-24 易經蒙引 역경몽인 24 蔡淸(明) 著 - NoTxt.png Img0.png
25 易類 J1-25 易經蒙引 역경몽인 24 蔡淸(明) 著 - NoTxt.png Img0.png
26 易類 J1-26 易經蒙引 역경몽인 12 高松(源) - NoTxt.png Img0.png
27 易類 J1-27 易道活眼 역도활안 8 高松(源) - NoTxt.png Img0.png
28 易類 J1-28 易學階梯(新選)序卦斷法 역학계제(신선)서괘단법 2 朱熹(宋) 編 - NoTxt.png Img0.png
29 易類 J1-29 易學啓蒙 역학계몽 2 朱熹(宋) 編 - NoTxt.png Img0.png
30 易類 J1-30 易學啓蒙 역학계몽 1 馬場信武(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
30 易類 J1-30 易學啓蒙 역학계몽 2 芹澤玄珉(德川) 輯 - NoTxt.png Img0.png
32 易類 J1-32 易學啓蒙心髓篇 역학계몽심수편 3 胡方平(宋) 通釋 - NoTxt.png Img0.png
33 易類 J1-33 易學啓蒙通釋 역학계몽통석 2 新井白蛾(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
34 易類 J1-34 易學必譎 역학필휼 2 高松(源) - NoTxt.png Img0.png
35 易類 J1-35 日東周易蘇 일동주역소 6 谷川順(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
36 易類 J1-36 左國易一家言 좌국역일가언 3 谷川順(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
37 易類 J1-37 左國易一家言 좌국역일가언 3 程碩(宋) 傳 - NoTxt.png Img0.png
38 易類 J1-38 周易 주역 13(26) 程碩(宋) 傳 - NoTxt.png Img0.png
39 易類 J1-39 周易 주역 13 伊藤善韶(日) 通解 - NoTxt.png Img0.png
40 易類 J1-40 周易經翼通解 주역경익통해 10 白井重行(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
41 易類 J1-41 周易斷叢 주역단총 1 太宰純(德川) 撰 - NoTxt.png Img0.png
42 易類 J1-42 周易反正 주역반정 7 淺見安正(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
43 易類 J1-43 周易本義講義 주역본의강의 1 惠棟(淸) 撰 - NoTxt.png Img0.png
44 易類 J1-44 周易本義辨證 주역본의변증 3 胡一桂(元) 纂註 - NoTxt.png Img0.png
45 易類 J1-45 (官版)周易本義附錄纂註 (관판)주역본의부록찬주 4 胡一桂(元) 纂註 - NoTxt.png Img0.png
46 易類 J1-46 (官板)周易本義附錄驀註 (관판)주역본의부록맥주 4 熊良輔(元) 編 - NoTxt.png Img0.png
47 易類 J1-47 周易本義集成 주역본의집성 5 胡炳文(元) 通釋 - NoTxt.png Img0.png
48 易類 J1-48 周易本義通釋 주역본의통석 7 井可汲(日) 著 - NoTxt.png Img0.png
49 易類 J1-49 周易私考 주역사고 1 河田孝成(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
50 易類 J1-50 周易新疏 주역신소 10 胡廣(明) 等 奉勅纂脩 - NoTxt.png Img0.png
51 易類 J1-51 周易傳義大全 주역전의대전 27 胡廣(明) 等 奉勅纂脩 - NoTxt.png Img0.png
52 易類 J1-52 周易傳義大全 주역전의대전 27 佐藤龍之進(日) 著 - NoTxt.png Img0.png
53 易類 J1-53 周易精義 주역정의 7 [編者未詳] - NoTxt.png Img0.png
54 易類 J1-54 周易集註鈔 주역집주초 10 隱士推易堂(德川) 撰 - NoTxt.png Img0.png
55 易類 J1-55 周易推易古義 주역추역고의 13 伊藤雅言(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
56 易類 J1-56 周易包蒙約解(及)附錄 주역포몽약해(급)부록 2 物茂卿(日) 遺訓 - NoTxt.png Img0.png
57 易類 J1-57 周易解 주역해 6 朱祖義(元) 著 - NoTxt.png Img0.png
58 易類 J1-58 (直音傍訓)周易句解 (직음방훈)주역귀해 5 伊藤長胤(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
59 易類 J1-59 大極管見 대극관견 1 增田有常(德川) 編 - NoTxt.png Img0.png
60 易類 J1-60 大極圖解 대극도해 1 [編著者未詳] - NoTxt.png Img0.png
61 易類 J1-61 古易秘書 고역비서 1 仲村之欽(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
62 易類 J1-62 (筆記)讀易要領 (필기)독역요령 1 仲村之欽(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
63 書類 J1-63 周易本義 주역본의 7 孔穎達(唐) 註疏 - NoTxt.png Img0.png
64 書類 J1-64 尙書訌疏 상서홍소 10 蔡沈(宋) 集傳 - NoTxt.png Img0.png
65 書類 J1-65 書經(集註) 서경(집주) 6(30) 蔡沈(宋) 集傳 - NoTxt.png Img0.png
66 書類 J1-66 書經(集註) 서경(집주) 6 [編者未詳] - NoTxt.png Img0.png
67 書類 J1-67 離屋讀書說 이옥독서설 1 康熙勅 撰 - NoTxt.png Img0.png
68 詩類 J1-68 書經傳說彙簒(及).卷首上下 서경전설휘찬(급).권수상하 23 戶崎允明(德川) 著·淡園自筆本 - NoTxt.png Img0.png
69 詩類 J1-69 古註詩經考 고주시경고 4 鄭玄(漢) 箋 - NoTxt.png Img0.png
70 詩類 J1-70 毛詩 모시 5 徐鼎(淸) 輯 - NoTxt.png Img0.png
71 詩類 J1-71 毛詩名物圖說 모시명물도설 2(4) 毛亨(漢) 傳 - NoTxt.png Img0.png
72 詩類 J1-72 毛詩補義 모시보의 10 孔穎達(唐) 等 奉勅撰 - NoTxt.png Img0.png
73 詩類 J1-73 [詩經]毛詩正義 [시경]모시정의 17 岡元鳳(德川) 輯 - NoTxt.png Img0.png
74 詩類 J1-74 毛詩品物圖考 모시품물도고 3 岡元鳳(德川) 纂輯 - NoTxt.png Img0.png
75 詩類 J1-75 毛詩品物圖考 모시품물도고 3 朱熹(宋) 集傳 - NoTxt.png Img0.png
76 詩類 J1-76 集註 집주 8(24) 朱熹(宋) 集傳 - NoTxt.png Img0.png
77 詩類 J1-77 [詩經]集註 [시경]집주 8(16) 朱熹(宋) 集傳 - NoTxt.png Img0.png
78 詩類 J1-78 [詩經]集註 [시경]집주 8 毛亨(漢) 傳 - NoTxt.png Img0.png
79 詩類 J1-79 [詩經]鄭箋標註 [시경]정전표주 5 後藤嘉幸(日) 訓點 - NoTxt.png Img0.png
80 詩類 J1-80 詩經 시경 2 顧夢麟(淸) 纂述 - NoTxt.png Img0.png
81 詩類 J1-81 詩經說約 시경설약 14 中村擇齋(德川) 集錄 - NoTxt.png Img0.png
82 詩類 J1-82 詩經擇齋講義 시경택재강의 4 嚴粲(宋) 述 - NoTxt.png Img0.png
83 詩類 J1-83 詩緝 시집 18 康熙勅 撰 - NoTxt.png Img0.png
84 禮類 J1-84 (欽定)詩經傳說彙纂(及)卷首 (흠정)시경전설휘찬(급)권수 24 鄭玄(漢)註 - NoTxt.png Img0.png
85 禮類 J1-85 周禮 주례 8 陳澔(元) 撰 - NoTxt.png Img0.png
86 禮類 J1-86 禮記.儀禮 예기.의례 3 鄭玄(漢) 註 - NoTxt.png Img0.png
87 禮類 J1-87 儀禮(鄭註) 의례(정주) 5 孔穎達(唐) 等 奉勅撰 - NoTxt.png Img0.png
88 禮類 J1-88 (身延本)禮記正義殘卷校勘記 (신연본)예기정의잔권교감기 1(2) 孔穎達(唐) 等 奉勅撰 - NoTxt.png Img0.png
89 禮類 J1-89 禮言正義 예언정의 2 陳澔(元) 集說 - NoTxt.png Img0.png
90 樂類 J1-90 禮記集說 예기집설 16 桑門信盛(鎌倉) 編 - NoTxt.png Img0.png
91 樂類 J1-91 管絃音義 관현음의 1 安倍季尙(德川) 撰 - NoTxt.png Img0.png
92 樂類 J1-92 三鼓要錄 삼고요록 1 安倍季尙(德川) 編輯 - NoTxt.png Img0.png
93 樂類 J1-93 樂家錄 악가록 48 荻雙松(德川) 著 - NoTxt.png Img0.png
94 樂類 J1-94 樂律考附樂制 악율고부악제 1 각保己一(德川) 集 - NoTxt.png Img0.png
95 樂類 J1-95 掌中要錄 장중요록 2 豊源統秋(室町) 編 - NoTxt.png Img0.png
96 春秋類 J1-96 體源抄 체원초 12 孔潁達(唐) 等 奉勅撰 - NoTxt.png Img0.png
97 春秋類 J1-97 春秋正義(及)-解說 춘추정의(급)-해설 13(25) 康熙勅 撰 - NoTxt.png Img0.png
98 春秋類 J1-98 (欽定)春秋傳說彙纂(及)卷首 (흠정)춘추전설휘찬(급)권수 33 呂祖謙(宋) 撰 - NoTxt.png Img0.png
99 春秋類 J1-99 東萊博議 동래박의 4 安井衡(明治) 著 - NoTxt.png Img0.png
100 春秋類 J1-100 左傳輯釋 좌전집석 21 杜預(晋) 集解 - NoTxt.png Img0.png
Rewind.png

일본본 經部 목록 <終>