"2018 Summer Hanmun Workshop (Intermediate)" 문서에 관련된 문서 바뀜

이동: 둘러보기, 검색

지정된 문서를 가리키는 문서(또는 지정된 분류에 들어 있는 문서)에 대한 최근에 바뀐 목록입니다. 주시문서 목록에 있는 문서는 굵게 나타납니다.

최근 바뀜 설정
범례:
새글
새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
잔글
사소한 편집
봇이 수행한 편집
(±123)
바이트로 표기된 바뀐 문서 크기
최근 1 | 3 | 7 | 14 | 30일간의 50 | 100 | 250 | 500개 바뀐 문서 보기
사소한 편집 숨기기 | 보이기 | 익명 사용자를 숨기기 | 등록된 사용자 숨기기 | 내 편집 숨기기

2018년 7월 17일 (화) 17:59부터 시작하는 새로 바뀐 문서 보기
   
문서 이름:

2018년 7월 17일 (화)

     07:39  (Translation) 龜兔之說‎ (차이 | 역사) . . (+1,764). . Nanlin (토론 | 기여) (Student Translation : (Write your name))
     07:38  2018 童蒙先習 18 - 22‎ (차이 | 역사) . . (+304). . Nanlin (토론 | 기여) (Sentence 18 : (Write your name))
     07:29  (Translation) 階伯‎ (차이 | 역사) . . (+565). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Original Script)
     07:27  (Translation) 以五十步笑一百步‎ (차이 | 역사) . . (+19). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Original Script)

2018년 7월 16일 (월)

     23:24  (Translation) 不禽不獸‎ (차이 | 역사) . . (+55). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Student translation : (Althea Volpe))
     22:26  2018 童蒙先習 18 - 22‎‎ (5개 바뀜 | 역사) . . (+1,011). . [Youngoh64‎; Jelenagledic‎; Ewa Rzanna‎; Thpepe‎ (2×)]
      22:26 (최신 | 이전) . . (+248). . Ewa Rzanna (토론 | 기여)
      21:02 (최신 | 이전) . . (0). . Thpepe (토론 | 기여) (Student 19 : (Bryan))
      21:01 (최신 | 이전) . . (+931). . Thpepe (토론 | 기여) (Sentence 21 : (Write your name))
      20:18 (최신 | 이전) . . (+549). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Sentence 20 : Jelena Gledić)
      19:22 (최신 | 이전) . . (-717). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Translation)
     21:56  2018 童蒙先習 14 - 17‎‎ (4개 바뀜 | 역사) . . (+235). . [Jelenagledic‎; Youngoh64‎ (3×)]
      21:56 (최신 | 이전) . . (+28). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Passage 17: Jelena Gledić))
      19:51 (최신 | 이전) . . (+85). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Passage 17: Jelena Gledić))
      18:22 (최신 | 이전) . . (+4). . Youngoh64 (토론 | 기여)
      18:19 (최신 | 이전) . . (+118). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Passage 14 : Petra Sváková)
     21:55  2018 童蒙先習 09 - 13‎ (차이 | 역사) . . (+39). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Passage 11 : Jelena Gledić)
     21:49  2018 學語集 26 - 30‎ (차이 | 역사) . . (+357). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     21:44  2018 學語集 21 - 25‎ (차이 | 역사) . . (+41). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     21:36  2018 學語集 11 - 15‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+1,370). . [Youngoh64‎; Jelenagledic‎]
      21:36 (최신 | 이전) . . (+272). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Sentence 14 : (Kathy Lin))
      20:34 (최신 | 이전) . . (+1,098). . Youngoh64 (토론 | 기여)
     21:31  2018 學語集 06 - 10‎ (차이 | 역사) . . (+109). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Sentence 7 : Petra Sváková)
     21:29  2018 學語集 01 - 05‎ (차이 | 역사) . . (+204). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Sentence 3 : (Kyrie))
     21:22  (Translation) 蝴蝶夢‎ (차이 | 역사) . . (+1,161). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     21:10  (Translation) 諧謔‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+84). . [Jelenagledic‎ (2×)]
      21:10 (최신 | 이전) . . (+21). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
      21:09 (최신 | 이전) . . (+63). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     21:07  (Translation) 伎利檀‎ (차이 | 역사) . . (+459). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Student Translation : Jelena Gledić)
     20:58  (Translation) 石珍斷指‎ (차이 | 역사) . . (-605). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     20:51  (Translation) 烈婦入江‎ (차이 | 역사) . . (+84). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Student Translation : Petra Sváková)
     20:49  (Translation) 處容郎‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+1,768). . [Julian Butterfield‎; Jelenagledic‎]
      20:49 (최신 | 이전) . . (+137). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Student Translation : (Julian Butterfield))
      18:41 (최신 | 이전) . . (+1,631). . Julian Butterfield (토론 | 기여) (Student Translation : (Julian Butterfield))
     20:48  2018 推句 31 - 40‎‎ (2개 바뀜 | 역사) . . (+84). . [Youngoh64‎; Okyang Chae-Duporge‎]
      20:48 (최신 | 이전) . . (-32). . Okyang Chae-Duporge (토론 | 기여)
      20:06 (최신 | 이전) . . (+116). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Poem 37 : Bryan)
     20:42  (Translation) 渾沌‎ (차이 | 역사) . . (+697). . Thpepe (토론 | 기여) (Student 3 : (Write your name))
     20:41  (Translation) 畫蛇添足‎ (차이 | 역사) . . (+195). . Jelenagledic (토론 | 기여) (Translation)
     20:40  2018 學語集 36 - 40‎‎ (7개 바뀜 | 역사) . . (+2,343). . [Althea‎ (3×); Julian Butterfield‎ (4×)]
      20:40 (최신 | 이전) . . (+172). . Althea (토론 | 기여) (Sentence 37 : (Write your name))
      20:38 (최신 | 이전) . . (+1). . Althea (토론 | 기여) (Sentence 36 : (Althea Volpe))
      20:37 (최신 | 이전) . . (+427). . Althea (토론 | 기여) (Sentence 36 : (Write your name))
      19:38 (최신 | 이전) . . (+28). . Julian Butterfield (토론 | 기여) (Sentence 40 : Julian Butterfield)
      19:38 (최신 | 이전) . . (+436). . Julian Butterfield (토론 | 기여) (Sentence 40 : Julian Butterfield)
      19:25 (최신 | 이전) . . (+368). . Julian Butterfield (토론 | 기여) (Sentence 39 : (Write your name))
      19:11 (최신 | 이전) . . (+911). . Julian Butterfield (토론 | 기여) (Sentence 38 : Julian Butterfield)
     20:40  2018 推句 41 - 50‎‎ (5개 바뀜 | 역사) . . (+197). . [Youngoh64‎; Okyang Chae-Duporge‎; Kyrie‎; Chof‎ (2×)]
      20:40 (최신 | 이전) . . (+186). . Okyang Chae-Duporge (토론 | 기여)
      20:07 (최신 | 이전) . . (-882). . Youngoh64 (토론 | 기여)
      19:51 (최신 | 이전) . . (+501). . Chof (토론 | 기여) (Student 2 : (Kyrie))
      19:43 (최신 | 이전) . . (+389). . Chof (토론 | 기여) (Student 1 : (Write your name))
      17:59 (최신 | 이전) . . (+3). . Kyrie (토론 | 기여) (Student 2 : (Kyrie))
     20:37  2018 學語集 16 - 20‎ (차이 | 역사) . . (+83). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Sentence 20 : (Julian Butterfield))
     20:00  2018 推句 17 - 20‎ (차이 | 역사) . . (+97). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Sentence 18 : (Okyang))
     19:48  2018 童蒙先習 05 - 08‎‎ (3개 바뀜 | 역사) . . (+290). . [Youngoh64‎ (3×)]
      19:48 (최신 | 이전) . . (+10). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Passage 6 : (Okyang))
      19:47 (최신 | 이전) . . (+10). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Passage 8 : Fran)
      19:46 (최신 | 이전) . . (+270). . Youngoh64 (토론 | 기여) (Passage 7 : Bryan Sauvadet)